Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: PPP-T-2

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w formie logoterapii

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek i pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na badania logopedyczne
2. Opinia wychowawcy klasy o uczniu
3. Ksero arkusza ocen
4. Wytwory, prace, próbki pisma dziecka
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Brak

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: [Tahoma 8]

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Telefonicznie - 18 443-862-2, 604-196-628
Osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
Przesłać pocztą na adres: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Nowym Sączu
ul Broniewskiego5
33-300 Nowy Sącz

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
Za pośrednictwem poczty

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Czas terapii uzależniony jest od postępów osiąganych przez dziecko

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Sączu
Siedziba: ul. Broniewskiego 5
Telefon: 18 443-86-22 , 604-196-628
E-mail: ppp1ns@wp.pl
Godziny pracy: 8.00 – 18.00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ mgr Katarzyna Malik-Ziętek
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: mgr Barbara Nawojowska, mgr Urszula Serkowska, mgr Agnieszka Józefów, mgr Agnieszka Popardowska, mgr Joanna Stachoń
Telefon: 18 443-86-22 , 604-196-628

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199, ze zm.)

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 19.02.2018r

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: mgr Katarzyna Malik-Ziętek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu


Załączniki:

Karta informacyjna | wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii