Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Brak obrazka

Symbol usługi: MOPS-C-13

Świadczenie pielęgnacyjne.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (SR-5).
2. W przypadku istnienia innych krewnych w linii prostej oświadczenie dlaczego nie mogą sprawować opieki.
3. Oświadczenie do celów ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.
4. W przypadku ubiegania się do świadczenia w formie opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
- wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych
- kopia świadectw pracy (wraz z oryginałem do wglądu)
- kopia książeczki wojskowej (wraz z oryginałem doglądu)
- decyzja o ustaleniu kapitału początkowego z ZUS (wraz z oryginałem do wglądu)
- inne posiadane dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe
- kopia aktów urodzenia dzieci jeśli przerwa w zatrudnieniu była spowodowana opieką nad nimi (wraz z oryginałem do wglądu)
5. Kopia aktu zgonu współmałżonka osoby nad którą sprawowana będzie opieka albo orzeczenie o znacznym stopniu współmałżonka albo dokument potwierdzający stan cywilny, wyrok rozwodowy (wraz z oryginałem do wglądu).
6. Dokument potwierdzający pokrewieństwo w linii prostej.
7. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (ZSW/SR-10).
8. Legitymowanie się dowodem tożsamości ze zdjęciem
9. Orzeczenie równoważne orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez inną instytucję niż Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
10. 26-cyfrowy numer konta bankowego na dołączonym formularzu
11. Oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat]

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 r.,poz. 1466)

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 r.,poz. 1466)

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia
W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Za pośrednictwem poczty

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Za pośrednictwem Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia
Za pośrednictwem poczty

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – nie podlega opłacie skarbowej

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych
Siedziba: Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek Bankowy: 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471


XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Luiza Piątkiewicz – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.


XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Maria Tokarczyk – Dutka - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 0048 18 441-98-75
e-mail: mtokarczyk@mops.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1466)
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 24 stycznia 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz – p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Telefon: 0048 18 441-98-75; 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | formularz oświadczenia I | formularz oswiadczenia II | formularz oświadczenia III | formularz kwestionariusza | formularz oświadczenia IV | formularz oświadczenia V | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii