Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-B-5

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej Ustalanie odpłatności i pokrywanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

1. Decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie skierowania i umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej oraz o odpłatności za pobyt osoby w Domu Pomocy Społecznej.
2. Umowa z osobami zobowiązanymi do odpłatności za pobyt mieszkańca lub decyzja administracyjna w przypadkach odmowy zawarcia umowy lub braku zgody na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  Wniosek o skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej /postanowienie Sądu w przypadku osób ubezwłasnowolnionych/
 Wywiad środowiskowy oraz dokumenty kompletowane w trakcie wywiadu:
- badania ( mocz, morfologia, OWA, opis RTG klatki piersiowej, Hbs )
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- decyzja organu emerytalno – rentowego
- oświadczenie o stanie majątkowym
- zgoda na potrącenie odpłatności za pobyt przez właściwy organ
- oświadczenie o uzyskaniu jednorazowego dochodu przekraczającego kryterium dochodowe
- zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
- oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się , małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty
 Wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do współfinansowania odpłatności oraz umowa w trybie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zawarta z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Zaświadczenie o dochodach ważne miesiąc

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: 30 dni od daty wpływu

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13 lub drogą pocztową

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Niezwłocznie, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Koordynacji Pomocy Instytucjonalnej i Pieczy Zastępczej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ Luiza Piątkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Renata Fecko – Kierownik Działu
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 40
e-mail: rfecko@mops.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.)
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.


XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 27.11.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna | Wykaz dokumentacji

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii