Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-17

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie Unii Europejskiej

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Uznanie orzeczenia o rozwodzie i wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa.
Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy uznania orzeczenia.

 Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawane w innych państwach członkowskich, bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania, a w szczególności nie wymaga się przeprowadzania specjalnego postępowania dla celów dokonywania wpisów w księgach stanu cywilnego państwa członkowskiego na podstawie wydanego w innym państwie członkowskim orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, od którego zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego nie mogą zostać wniesione żadne dalsze środki zaskarżenia.
 Nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia wydane w państwach członkowskich Unii, jeżeli postępowania
w tych sprawach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r. oraz orzeczenia wydane przed 1 maja 2004 r., które uprawomocniły się po tej dacie.
 Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień. Dokumenty mogą również zostać przesłane pocztą.
Uwaga 1:
Zastosowanie powyższej procedury nie ma zastosowania w przypadku orzeczeń sądowych wydanych w Danii.
Uwaga:
 Zgodnie z ustawą język polski jest językiem urzędowym organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne. Oświadczenia woli, podania i inne pisma winny być składane tym organom w języku polskim.
 Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
• tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
• tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
• konsula.
 Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:
• dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
• dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
• w przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o wpisanie na tej podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Sączu.
• Oryginał zagranicznego odpisu orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
• Zaświadczenie sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 39 ww. Rozporządzenia stanowi, że na wniosek uprawnionej strony sąd albo właściwy organ państw,
w którym wydano orzeczenie, wystawia zaświadczenie do orzeczenia w sprawach małżeńskich).
• W przypadku gdy orzeczenie było wydane w postępowaniu zaocznym strona, która stara się uzyskać uznanie orzeczenia i stwierdzenie jego wykonalności w kraju zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
• oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie stawiła się w sądzie wraz
z urzędowym tłumaczeniem na język polski, lub
• dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem wraz
z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
• Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
• Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.
• Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście, za pośrednictwem poczty.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie. W sprawach wymagających podjęcia postępowania wyjaśniającego do jednego miesiąca.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Od wydanej decyzji w sprawie odmowy uznania orzeczenia rozwodu służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego
w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
• ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.) - art.24, art.108
• art. 1 ust. 1 lit. a, art. 21 ust. 1 i 2, art. 37 i art. 64 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada
2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000;
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawo_eu/ue1/rozporzadzenie-rady-_we_-nr-2201_2003.pdf
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn.zm.) - art. 4 i 5
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl


Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii