Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-12

Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wydawanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

 Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
 Zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku osoba zainteresowana składa wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
 Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.


 Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek osoby uprawnionej do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego, jeżeli księga stanu cywilnego prowadzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zaginęła lub została zniszczona.
 Jeżeli wydano zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych, treść aktu stanu cywilnego podlega odtworzeniu,
na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która posiada w tym interes prawny, a w przypadku odtworzenia aktu zgonu również osoby, która wykaże interes faktyczny. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
 Odtworzenie polega na wpisaniu do rejestru stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych wraz z adnotacją w akcie stanu cywilnego o odtworzeniu.
 Kierownik urzędu stanu cywilnego, który odtworzył treść aktu stanu cywilnego wydaje wnioskodawcy odpis zupełny odtworzonego aktu stanu cywilnego.
Uwaga 1: wydanie zaświadczenia wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu do rejestru stanu cywilnego
(tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce poza Nowym Sączem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
Uwaga 2: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 Wydawanie zaświadczenia dla osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi
• wniosek
• prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje
opiekun prawny
• dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)
 Wydawanie zaświadczenia dla osób, które wykażą interes prawny
• wniosek
• dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)
• dokument wykazujący interes prawny
 Wydawanie zaświadczenia dla pełnomocników:
• wniosek
• pisemne pełnomocnictwo
• dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport)
 Wydawanie zaświadczenia dla organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji
i gdy przemawia za tym interes społeczny
• podanie
• statut organizacji społecznej
• dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
• Opłata skarbowa od wydania:

 zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00 zł
 zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.
 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

• od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa oraz inne osoby w przypadkach określonych w ustawie o opłacie skarbowej, m. in w sprawach:
 alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego
 świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
 zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (zaświadczenie w wersji elektronicznej).


X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
• Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie dokumentu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
• Jeżeli wniosek o wydanie o zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie dokumentu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
W przypadku wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich
Podinspektor: Iwona Drozdowska
Podinspektor: Adrian Hybel
Pomoc administracyjna: Magdalena Janur
Pomoc administracyjna: Justyna Jasińska
Podinspektor: Barbara Kiełbasa
Podinspektor: Paulina Kościółek
Inspektor: Katarzyna Kościsz
Inspektor: Małgorzata Bajerska-Sadłoń
Podinspektor: Justyna Szwaja


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.) - art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 125, art. 133 ust.3 i 4
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 700)
• ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 162)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii