Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-11

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.
Odpisy skrócone, zupełne i odpisy skrócone wielojęzyczne.
Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

 Odpis aktu stanu cywilnego wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, a także osobie, która wykaże
w tym interes prawny.
 Odpis aktu stanu cywilnego wskazanej osoby wydaje się organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
 Odpisy aktu stanu cywilnego mogą zostać wydane na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku osoba zainteresowana składa wniosek za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (portal obywatel.gov.pl).

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi
• wniosek
• prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje
opiekun prawny
• dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)
 Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla innych osób, które wykażą interes prawny
• wniosek
• dokument tożsamości strony (dowód osobisty lub paszport)
• dokument wykazujący interes prawny
 Wydawanie odpisów dla pełnomocników:
• wniosek
• pisemne pełnomocnictwo
• dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport)
 Wydawanie odpisów dla organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny
• podanie
• statut organizacji społecznej
• dokument wykazujący interes społeczny organizacji
Uwaga 1: wydanie odpisu aktu stanu cywilnego wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce poza Nowym Sączem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
Uwaga 2: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
• Opłata skarbowa od wydania:
 odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
 odpisu zupełnego - 33,00 zł,
 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
• od uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
• Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie wydawanie odpisów aktów w niektórych przypadkach, m. in w sprawach:
o alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
o ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego,
o świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
o zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
o nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście, za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Wnioski
o wydanie odpisów mogą być składane także za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców, znajdującego się w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu (łącznie z wniesieniem stosownych opłat). Punkt informacyjno-kasowy zlokalizowany jest w Galerii Trzy Korony przy ul. Lwowskiej 80 (poziom -2, obok stoiska Poczty Polskiej) tel.: 18 442-38-97. Odbiór dokumentów na życzenie wnioskodawcy możliwy jest również w wymienionym punkcie; realizacja wniosku następuje w możliwie najkrótszym terminie.


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (odpis elektroniczny aktu). Odbiór dokumentów na życzenie wnioskodawcy możliwy jest również w Punkcie informacyjno-kasowym zlokalizowanym w Galerii Trzy Korony.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
• Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
• Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania odpisu aktu, stronie na decyzję kierownika przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich
Inspektor: Małgorzata Bajerska-Sadłoń
Inspektor: Katarzyna Kościsz
Podinspektor: Iwona Drozdowska
Podinspektor: Barbara Kiełbasa
Podinspektor: Paulina Kościółek
Podinspektor: Justyna Szwaja
Pomoc administracyjna: Magdalena Janur
Pomoc administracyjna: Justyna Jasińska


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.) – art. 44, art. 45, art. 125 ust.3 i 4
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm.)
• ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 162)
• konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona
w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii