Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-9

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.

 Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
 Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
 Osoba zgłaszająca zamiar zawarcia małżeństwa:

• Osoba zainteresowana wydaniem zaświadczenia przedstawia dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z jego tłumaczeniem przez właściwego tłumacza przysięgłego.
• Jeżeli zainteresowana osoba nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio
w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Uwaga 1: wydanie zaświadczenia wymaga uprzedniego zmigrowania aktów stanu cywilnego (aktów urodzenia, aktów małżeństwa) do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego);
w przypadku gdy urodzenia lub małżeństwa miały miejsce poza Nowym Sączem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
Uwaga2: akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uwaga 3: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: • Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginały dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.


VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej zawarciem małżeństwa.
Formularz wniosku do pobrania w załączniku.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną
o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.) – art. 83
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.) – art. 564
• ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn.zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii