Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-5

Przyjęcie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko,
jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna zgoda tego dziecka.
 Nadanie dziecku nazwiska nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 Nazwisko dziecka utworzone przez połączenie nazwiska jednego z rodziców z nazwiskiem jego małżonka, od którego dziecko nie pochodzi, nie może składać się z więcej niż dwóch członów; w skład nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk podlegających połączeniu, chyba że w wyniku połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe.
Uwaga: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
Małżonkowie składający oświadczenie przedkładają w USC dokumenty tożsamości – dowody osobiste
oraz wniosek (formularz do pobrania w załączniku).
Uwaga:
Jeżeli akt urodzenia dziecka i akt małżeństwa osób składających oświadczenia znajduje się w rejestrze stanu cywilnego lub gdy akt urodzenia dziecka (papierowy) znajduje się w USC w Nowy Sączu oświadczenie zostanie przyjęte niezwłocznie. Jeżeli wymienione akty znajdują się w innym USC, wniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka wymaga uprzedniego zmigrowania tych aktów do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego) przez urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Przyjęcie oświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy.
VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane osobiste stawiennictwo małżonków składających oświadczenie.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Odpis aktu urodzenia można odebrać bezpośrednio po złożeniu oświadczeń i podpisaniu protokołu przez matkę lub ojca dziecka i jego małżonka.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
o odmowie przyjęcia oświadczenia.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna SznerichXV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
• ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.) - art. 18, art. 69
• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017 r. poz.682 z późn. zm.) - art. 90, art. 901
• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Wniosek | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii