Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-3

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Protokół uznania ojcostwa. Zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa (na wniosek).
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 Uznania ojcostwa można dokonać:
• przed wybranym kierownikiem USC na terenie Polski,
• przed sądem opiekuńczym,
• za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.
 Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
 Uznać ojcostwo można:
• Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone,
• gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
• przed osiągnięciem pełnoletności przez dziecko,
• przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
 Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba pełnoletnia. Osoba, która ukończyła szesnaście lat oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.
 Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.
 Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.
 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz odmowę przyjęcia oświadczenia rejestruje się w rejestrze uznań.
 Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie, potwierdzające uznanie ojcostwa.
 Uwaga: jeżeli matka dziecka jest zamężna, uznanie ojcostwa następuje dopiero po zaprzeczeniu ojcostwa męża matki.
Ponadto w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka konieczne jest przedłożenie prawomocnego postanowienia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa.
 Uwaga 2: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:  Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka poczętego
• dowody osobiste rodziców (do wglądu),
• dokument potwierdzający ciążę
 Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka)
• dowody osobiste rodziców (do wglądu),
• karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka
 Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
• dowody osobiste rodziców (do wglądu),
• w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia z jednoczesną zmianą jego nazwiska, wymagana jest obecność dziecka
Uwaga: przyjęcie przez kierownika USC oświadczeń o uznaniu ojcostwa wymaga uprzedniego zmigrowania aktu lub aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego), w szczególności aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa matki dziecka, aktu zgonu męża matki dziecka. W takich przypadkach gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce poza Nowym Sączem migracji wymaganego aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
• Uznanie dziecka jest zwolnione z opłaty skarbowej.
• Wydanie zaświadczenia na wniosek jednego z rodziców dziecka jest zwolnione z opłaty skarbowej.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane osobiste stawiennictwo matki i ojca dziecka.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
W przypadku złożenia wniosku przez matkę lub ojca dziecka zaświadczenie o uznaniu ojcostwa wydawane jest bezpośrednio po podpisaniu protokołu uznania ojcostwa.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, a także matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym,, właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017 r. poz.682 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Urząd Miasta Nowego Sącza

tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Wniosek o wydanie zaświadczenia | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii