Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-2

Zgłoszenie urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim - sporządzenie aktu urodzenia dziecka

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Protokół zgłoszenia urodzenia. Akt urodzenia. Odpis aktu urodzenia.

 Zgłoszenie urodzenia dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin. W Nowym Sączu jest to Urząd Stanu Cywilnego.
 Zgłoszenia urodzenia dziecka można zgłosić w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-PUAP, portal obywatel.gov.pl). Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać matka dziecka lub ojciec, którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili zgłoszenia urodzenia dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL i o zameldowaniu dziecka (pocztą tradycyjną lub w formie dokumentów elektronicznych, w zależności od wyboru wnioskodawcy).
 Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia, które przekazywane są do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez szpitalne oddziały noworodków.
 Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia
z urzędu
 Zgłoszenia urodzenia dokonują:

• matka dziecka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
• w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy matki lub opiekun prawny matki,
• ojciec dziecka – jeżeli uznał ojcostwo dziecka po jego poczęciu, a przed narodzeniem dziecka
• ojciec dziecka - jeżeli zgłosi się w USC do rejestracji dziecka wraz z matką dziecka i jednocześnie złoży przed kierownikiem USC oświadczenie o uznaniu ojcostwa
• zgłoszenia urodzenia matka dziecka może dokonać przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.

Uwagi dotyczące ojcostwa i uznania ojcostwa:
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka mogą złożyć takie oświadczenie w dowolnym USC. W celu przyjęcia oświadczenia należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie lekarskie lub do wglądu kartę ciąży. Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą w chwili jego rejestracji złożyć przed Kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj. ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka, a matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo. Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

 Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale
w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
 Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadaje dziecku z urzędu numer PESEL.
 W przypadkach określonych w ustawie numer PESEL nadawany jest przez kierownika USC z urzędu także dziecku cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 W przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem sporządzenia aktu urodzenia kierownik USC dokonuje z urzędu zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
Uwaga: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć :
• dokument tożsamości matki dziecka – jeżeli dziecko jest rejestrowane wyłącznie przez matkę dziecka
• dokument tożsamości ojca dziecka – jeżeli dziecko jest rejestrowane przez ojca, który uznał ojcostwo dziecka przed jego narodzeniem
• dokumenty tożsamości rodziców dziecka – jeżeli jednocześnie przy rejestracji dziecka zostanie złożone oświadczenie
o uznaniu ojcostwa
• w pozostałych przypadkach – dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego lub opiekuna matki, a gdy działa ona przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika
Uwaga: sporządzenie aktu urodzenia dziecka nie pochodzącego z małżeństwa wymaga uprzedniego zmigrowania aktu lub aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego), w szczególności aktu urodzenia matki dziecka, aktu małżeństwa rodziców ze wzmianką o rozwodzie, aktu małżeństwa
i aktu zgonu męża matki dziecka. W takich przypadkach gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon miały miejsce poza Nowym Sączem migracji wymaganego aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: • Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.
• Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC)
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej przy zgłoszeniu urodzenia przez pełnomocnika należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby uprawnionej do zgłoszenia urodzenia lub pełnomocnika.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie
o zameldowaniu dziecka wydawane są bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o urodzeniu dziecka.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich
Podinspektor: Iwona Drozdowska
Podinspektor: Adrian Hybel
Pomoc administracyjna: Magdalena Janur
Pomoc administracyjna: Justyna Jasińska
Podinspektor: Barbara Kiełbasa
Podinspektor: Paulina Kościółek
Inspektor: Katarzyna Kościsz
Inspektor: Małgorzata Bajerska-Sadłoń
Podinspektor: Justyna Szwaja


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
• ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017 r. poz.682 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii