Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-1

Zgłoszenie urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa - sporządzenie aktu urodzenia dziecka

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Protokół zgłoszenia urodzenia. Akt urodzenia. Odpis aktu urodzenia.

 Zgłoszenie urodzenia dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin. W Nowym Sączu jest to Urząd Stanu Cywilnego.
 Zgłoszenia urodzenia dziecka można zgłosić w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-PUAP, portal obywatel.gov.pl). Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać matka dziecka lub ojciec, którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili zgłoszenia urodzenia dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenia o nadaniu numeru PESEL i o zameldowaniu dziecka (pocztą tradycyjną lub w formie dokumentów elektronicznych, w zależności od wyboru wnioskodawcy).
 Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia, które przekazywane są do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez szpitalne oddziały noworodków.
 Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt urodzenia
z urzędu
 Zgłoszenia urodzenia dokonują:
• matka dziecka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
• w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuje przedstawiciel ustawowy matki
lub opiekun prawny matki,
• zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika; pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia oraz wskazywać zakres udzielonych pełnomocnikowi upoważnień.
 Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale
w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.
 Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dziecka obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadaje dziecku z urzędu numer PESEL.
 W przypadkach określonych w ustawie numer PESEL nadawany jest przez kierownika USC z urzędu także dziecku cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 W przypadku obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dniem sporządzenia aktu urodzenia kierownik USC dokonuje z urzędu zameldowania dziecka na pobyt stały lub czasowy, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
Uwaga: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Nowym Sączu.
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: • W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć dokument tożsamości – dowód osobisty - osoby zgłaszającej urodzenie dziecka.
• W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis.
Uwaga: sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa wymaga uprzedniego zmigrowania aktu małżeństwa rodziców dziecka do rejestru stanu cywilnego (tj. przeniesienia papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego); w przypadku gdy małżeństwo rodziców dziecka zostało zawarte poza Nowym Sączem migracji aktu dokonuje urząd stanu cywilnego, który dany akt sporządził.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: • Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.
• Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.
• Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC)
• Kasa Urzędu - Nowy Sącz, Rynek 1 (Ratusz), parter, pokój nr 5.
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek: 07:30-15:00.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej przy zgłoszeniu urodzenia przez pełnomocnika należy przedłożyć w USC.
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby uprawnionej do zgłoszenia urodzenia lub pełnomocnika.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL i zaświadczenie
o zameldowaniu dziecka wydawane są bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Niezwłocznie.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Organem odwoławczym od decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego jest wojewoda. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o urodzeniu dziecka.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich
Podinspektor: Iwona Drozdowska
Podinspektor: Adrian Hybel
Pomoc administracyjna: Magdalena Janur
Pomoc administracyjna: Justyna Jasińska
Podinspektor: Barbara Kiełbasa
Podinspektor: Paulina Kościółek
Inspektor: Katarzyna Kościsz
Inspektor: Małgorzata Bajerska-Sadłoń
Podinspektor: Justyna Szwaja

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017 r. poz.682 z późn. zm.)
• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1397)
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii