Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-A-7

Zasiłek Celowy przeznaczony na pokrycie częściowych kosztów opłat za wodę i/lub ścieki w ramach „Lokalnego Programu Osłonowego…”

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: - wniosek o przyznanie dofinansowania – załącznik 1,
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia / umowy agencyjnej / umowy zlecenia / umowy o dzieło - dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – załącznik 2,
- oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia / umowy agencyjnej / umowy zlecenia / umowy o dzieło - dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – załącznik 3,
- oświadczenie o dochodzie dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – załącznik 4,
- oświadczenie o dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym - dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – załącznik 5,
- oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie – dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe - złącznik 6,
- oświadczenie o stanie majątkowym – zastrzeżone po wypełnieniu – załącznik 7,
- oświadczenie o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – załącznik 8.

Inne dokumenty w zależności od sytuacji wnioskodawcy:
- dowód osobisty do wglądu,
- kopie (oryginały do wglądu) imiennych rachunków, książeczek czynszowych lub dokumentów potwierdzających rozliczenie za wodę i/lub ścieki odpowiadające okresowi trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
- kopie (oryginały do wglądu) dowodu/potwierdzenia dokonania opłat za wodę i/lub ścieki np., potwierdzenie z banku, wydruk przelewu bankowego,
- ostatni odcinek renty lub emerytury, lub zaświadczenie z ZUS, lub decyzja ZUS / dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
- zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium,
- decyzja o wysokości dofinansowania do mieszkania,
- decyzja o wysokości świadczeń rodzinnych pobieranych z MOPS,
- pisemna zgoda na formę realizacji świadczenia – załącznik 9,
- pisemna zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych – załącznik 10.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Brak
V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: - obowiązek udokumentowania dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: - Dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: - stała możliwość wglądu

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW - za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego,
- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- drogą pocztową,

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
- osobiście,
- pocztą

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm./ Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Środowiskowej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl, sekretariat@mops.nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Luiza Piątkiewicz - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: 1. Anna Migacz – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 24
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
2. Monika Mularczyk – Kierownik Sekcji Świadczeń
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 52
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507/

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Patrz „Klauzula informacyjna” – załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 15.01.2020 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna | Wniosek o przyznanie dofinansowania | Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia | Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia | Oświadczenie o dochodzie I | Oświadczenie o dochodzie II | Oświadczenie o dodatkowym dochodzie | Oświadczenie o stanie majątkowym | Oświadczenie | prośba o przekazanie na konto | Oświadczenie RODO

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii