Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-F-10

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Umowa zawarta przez Prezydenta/Dyrektora MOPS z jednostką organizacyjną.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.
2. Aktualny wypis z rejestru sądowego.
3. Statut, który powinien zawierać zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż dwa lata.
5. Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo).
6. Udokumentowanie posiadania konta bankowego.
7. Informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
W dniu składania wniosku.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego,
- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
- drogą pocztową
Termin składania wniosków do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
- osobiście,
- pocztą.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Po zatwierdzeniu podziału środków przez Radę Miasta Nowego Sącza, 30 dni od daty złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Środowiskowej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl, sekretariat@mops.nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
1.Anna Migacz – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 24
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
25 listopada 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii