Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-F-6

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:


Umowa zawarta przez Prezydenta/Dyrektora MOPS z osobą niepełnosprawną.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
1. Wniosek Wn – O osoby niepełnosprawnej dotyczący środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
2. Biznes plan – zał. nr 1 do wniosku
3. Informacja o uzyskanej pomocy publicznej de minimis – zał. nr 2 do wniosku.
4. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku, stwierdzające możliwość prowadzenia samodzielnie określonej działalności gospodarczej.
6. Kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy.
7. Dowód osobisty do wglądu.
8. Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu osoby, oraz czy korzystała ze środków FP na podjęcie działalności.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Zaświadczenie lekarskie sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
W dniu składania wniosku.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, na bieżąco.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego,
- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
- drogą pocztową

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
- osobiście
- pocztą.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Po zatwierdzeniu podziału środków przez Radę Miasta Nowego Sącza, 30 dni od daty złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Środowiskowej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl, sekretariat@mops.nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
1. Anna Migacz – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 24
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Uwaga! Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
25 listopada 2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz –Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna | Wniosek

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii