Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-C-18

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Wydanie kart albo decyzji odmownej

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (KDR) wraz z załącznikami
2. oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; Oświadczenie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”(ZKDR-03).
3. w przypadku małżonka rodzica – akt małżeństwa;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie (załącznik ZKDR-01)
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie (załącznik ZKDR-02).

W przypadku osób nieposiadających PESEL dodatkowo należy przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dn. 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Osobisty kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Emp@tia

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Odbiór w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – nie podlega opłacie skarbowej.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych
Siedziba: Żywiecka 13
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek Bankowy: 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Luiza Piątkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godzinach: 10.00 – 13.00.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Marcin Legutko – Główny Specjalista w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Telefon: 0048 18 444-36-23, 444-36-24
e-mail: mlegutko@mops.nowysacz.pl
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 r., poz. 1454 z późn.zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny
4. Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
5. Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Patrz właściwy załącznik do Karty Informacyjnej Usługi

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 23 lipca 2020 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna | Wniosek | Oświadczenie o terminie ukończenia nauki | Oświadczeni o pozostawieniu | Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej | Informacje o osobach

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii