Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOPS-A-3

Zasiłek Okresowy

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Decyzja

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: - protokół przyjęcia zgłoszenia – załącznik 1 lub pisemna prośba,
- dowód osobisty do wglądu,
- oświadczenie o stanie majątkowym – zastrzeżone po wypełnieniu – załącznik 2,
- zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodu netto w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o pomoc finansową,

Inne dokumenty w zależności od sytuacji wnioskodawcy:

- ostatni odcinek renty lub emerytury, lub zaświadczenie z ZUS, lub decyzja ZUS / dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za ostatni miesiąc / dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
- oświadczenie o uzyskiwanym dochodzie z pracy dorywczej / dotyczy wnioskodawcy i pozostałych osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe / - załącznik 4,
- ksero aktów urodzenia dzieci – do 18 roku życia,
- zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium,
- zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkoły / gimnazjum, szkoły średnie, studia,
- decyzja o wysokości dofinansowania do mieszkania,
- decyzja o wysokości świadczeń rodzinnych pobieranych z MOPS,
- zaświadczenie od lekarza o leczeniu specjalistycznym – załącznik 3,
- orzeczenie lekarskie, karty informacyjne, faktury imienne za wykupione lekarstwa (za okres 3-ech miesięcy wstecz), lub inne dokumenty potwierdzające ponoszone koszty leczenia,
- pisemna zgoda na formę realizacji świadczenia – załącznik 5
- pisemna zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych – załącznik 6.
III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak opłat
IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Brak

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: obowiązek udokumentowania dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: stała możliwość wglądu
VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW - za pośrednictwem elektronicznego dziennika podawczego,
- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
- drogą pocztową


IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: - osobiście,
- dostarczona przez pracownika socjalnego,
- pocztą
X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn zm./ Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – brak opłat
XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Pomocy Środowiskowej
Siedziba: ul. Żywiecka 13
Telefon: 0048 18444-36-23, 444-36-24, 441-98-71
Fax: 0048 18 443-52-39
e-mail: mops@nowysacz.pl, sekretariat@mops.nowysacz.pl
NIP: 734-001-59-26
REGON: 004400618
Kod terytorialny GUS: 12 62
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 -16.00, wtorek –piątek: 7.00 – 15.00
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski 39 1050 1445 1000 0023 5306 6471
XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Luiza Piątkiewicz - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ Anna Migacz – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 24
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00
Monika Mularczyk – Kierownik Sekcji Świadczeń
Telefon: 0048 18 444-36-23 w. 52
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1507/

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 26.11.2019
XVI. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Luiza Piątkiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Łukasz Sierotowicz – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna | Protokół | Oświadczenie o stanie majątkowym | Zaświadczenie lekarskie | Oświadczenie o dochodach | Oświadczenie o dodatkowym dochodzie | Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia | Oświadczenie o braku dochodów | Oświadczenie | Prośba o przekazanie na konto | Oświadczenie Rodo

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii