Wtorek, 18 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie zmian Uchwały Nr XXXVIII/412/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 568;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 569;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 561;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 562;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 563;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej– druk nr 564;
- w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - druk nr 574;
- w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 566;
- w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły
do porozumień międzygminnych z miastem Nowym Sączem – druk nr 565;
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – druk nr 531.
2. Przedstawienie i omówienie rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok:
Sądeckiej Biblioteki Publicznej;
Miejskiego Ośrodka Kultury;
Nowosądeckiej Małej Galerii.
3. Przedstawienie i omówienie sprawozdania z dokonanych w roku 2020 umorzeń, odroczeń terminu spłaty albo rozłożeń na raty płatności całości lub części należności przypadających Miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2020 oraz podsumowanie za lata 2016-2020. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2020.
5. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
6. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-21 14:04:02