Poniedziałek, 10 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Izydor, Antonin, Jan


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza, które odbędzie się 26 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – druk nr 531;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 dla Miasta Nowego Sącza” – druk nr 560;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 569.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2020 w zakresie dotyczącym działania Komisji (działy: 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc Społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina”).
3. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020.
4. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz.
5. Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2017r. – 2020r.
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 – 2022 za rok 2020.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2022”.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2020 oraz podsumowanie za lata 2016-2020. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2020.
9. Sprawozdanie z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2020 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-20 11:00:26