BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 27 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 14:15 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
• w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku – druk nr 336;
• w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2020 – druk nr 337;
• w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – druk nr 345;
• w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
 oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - druk nr 348.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2019
 w zakresie dotyczącym działania Komisji (działy: 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc Społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina”).
3. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Nowego Sącza za rok 2019.
4. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2019 Program promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2020.
6. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2017r. – 2020r.
8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2020 – 2022 za rok 2019.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
za rok 2019.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-04-22 13:37:25