Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 282.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 283.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 284.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/566/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty oraz regulaminu określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu - druk nr 272.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 - druk nr 281.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu - druk nr 278.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka - druk nr 279.
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie - „Lokalny Program Osłonowy - wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020” - druk nr 280.
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 273.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 274.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 275.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 276.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-12-13 10:39:47