Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 241.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019
Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 242.
- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 2 sierpnia 2019 r., w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. - druk nr 229.
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem
podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. - druk nr 237.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 238.
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej -
druk nr 239.
- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina” - druk nr 230.
- projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych - druk nr 231.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat - druk nr 232.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu
w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz
zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz - druk nr 233.
2. Przedstawienie i omówienie Informacji dotyczącej działalności Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne za 2018 rok ze szczególnym uwzględnieniem bilansu finansowego i przewidzianych kierunków rozwoju Spółki.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


 

Autor: -
Dodano: 2019-10-10 13:38:51