BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje dla NGO

Aktualne nabory konkursowe - wrzesień - grudzień 2020

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o aktualnych naborach konkursowych.
W razie potrzeby, chętnie udzielimy pomocy przy opracowaniu wniosków.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Biuro Aktywności Obywatelskiej
tel. 18 44 90 687, e-mail: bao@nowysacz.pl


Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie
Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.
Projekty partnerskie składane w konkursie powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.
W sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 komponentem zgłaszanych projektów może być przekazanie organizacjom partnerskim wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia działań online.

Termin składania wniosków: do 15 października 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://programrita.org/nabory/2020/


Konkurs grantowy ONKOgranty IV
Polska Liga Walki z Rakiem prowadzi nabór do IV edycji konkursu Onkogranty, na  dotychczas nie finansowane przez inne instytucje projekty eksperckie i edukacyjne, twórczo nawiązujące do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. W IV edycji najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach: Onkologia w czasach pandemii Onkologia w warunkach domowych Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

Termin składania wniosków: do 12 października 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://ligawalkizrakiem.pl/


Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2
Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (usług i produktów), służących poprawie jakości życia osób starszych (60+) i ich opiekunów w ramach zaproponowanych inicjatyw oddolnych, w celu włączenia społecznego, integracji społecznej oraz zawodowej tych grup. Bezpośrednim wsparciem w projekcie w formie dotacji o maksymalnej wysokości 50 tysięcy złotych, objęte zostaną pięćdziesiąt cztery nowatorskie pomysły. Uczestnicy projektu będą pochodzili z różnych środowisk i będą reprezentowali różne doświadczenia i dyscypliny. Znajdą się wśród nich m.in. osoby starsze, opiekunowie, działacze społeczni, projektanci usług, artyści, designerzy, programiści, psycholodzy i badacze.

W ramach konkursu oczekiwane są nowatorskie rozwiązania, które:
• Poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności i pomogą lepiej przygotować się do starości
• Uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć poczucie osamotnienia
• Sprawią, że instytucje będą mogły oferować bardziej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze.

Termin składania wniosków: do 30 października 2020 r.
Szczegółowe informacje:  http://sieciwsparcia.pl/


Konkurs MSWiA: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – budowa lub modernizacja stron internetowych
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Budowa podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych, etnicznych lub zachowania i rozwoju języka regionalnego.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uruchomieniu i prowadzeniu stron internetowych poszczególnych organizacji pozarządowych lub podmiotów ewentualnie modernizację już istniejących witryn internetowych.
Termin składania wniosków: do 5 października 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-budowa-lub-modernizacja-stron-internetowych-podmiotow-realizujacych-zadania-z-zakresu-ochrony-zachowania-i-rozwoju-tozsamosci-kulturowej-mniejszosci-narodowych-etnicznych-lub-zachowania-i-rozwoju-jezyka-regionalnego


Granty Wyszehradzkie
Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną. Program wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.
Celem Funduszu jest wspieranie współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i integracja tych państw z Unią Europejską, z położeniem nacisku na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież, zrównoważony rozwój.
Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z jednym lub dwoma obszarami tematycznymi programu:
- Kultura i wspólna tożsamość
- Edukacja i budowanie potencjału
- Środowisko
- Wartości demokratyczne, media
- Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
- Wymiany naukowe i współpraca badawcza
- Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka
- Rozwój społeczny

Termin składania wniosków: do 1 października 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.visegradfund.org/apply/grants/


Konkurs MON: "1918 i 1920 Pamiętamy"
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "1918 i 1920 Pamiętamy".

Termin składania wniosków: do 2 października 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid


Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. 
Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: 
a) zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym, 
b) zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym, 
c) udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych, 
d) wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Termin składania wniosków: do 30 września 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html


Turnusy Uśmiechu - zimowiska 2021
Fundacja ING Dzieciom zaprasza organizacje do zgłaszania swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu. Czekamy na propozycje zimowisk, które mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci, budują ich samodzielność oraz rozwijają aktywność ruchową. Zwycięskie turnusy zostaną zrealizowane na koszt Fundacji ING Dzieciom. Jedynym kosztem po stronie zwycięskich organizacji będzie zapewnienie kadry wychowawczej i kierownika wypoczynku.
Do wygrania są trzy zimowiska - bezpłatne 12-dniowe pobyty dla grup do 50 osób, w ośrodku Fundacji w Wiśle.

Termin składania wniosków: do 29 września 2020 r.
Szczegółowe informacje https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-zimowiska-2021


Konkurs MRPiPS: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością
Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie finansowane na realizację usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start nowego programu.
W ramach programu  „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021” organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego.  Program sfinansuje także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Termin składania wniosków: do 30 września 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021


Konkurs grantowy: „Z Fundacją PZU po lekcjach”
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach”. W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić -współpracę ze: (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi), zaangażowanie środowiska lokalnego (np.organizacja akcji podsumowującej projekt)oraz edukację rówieśniczą.

Termin składania wniosków: do  16 października 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514343


Nabór II do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność +
DGA S.A. prowadzi kolejny nabór wniosków do Projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +.
Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia). Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin składania wniosków: do  12 października 2020 r.
Szczegółowe informacje: http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/


Konkurs grantowy: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”
 „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.
Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szeroko rozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach,
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 31 lipca 2020 r. 

Termin składania wniosków: do  31 października 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje


Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 5 PROO, edycja 2020
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Edycja 2020.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
- pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
- pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Termin składania wniosków: do  30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje


Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej
Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie
1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
- upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
-  kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski
- ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- promocji Polonii i Polaków za granicą;
2. rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
3. wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
4. wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
5. wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Termin składania wniosków: do  31 grudnia 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/

Autor: Biuro Aktywności Obywatelskiej
Źródło: BAO
Dodano: 2020-09-16 14:19:57