BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje dla NGO

Aktualne nabory konkursowe dla NGO

Nabory konkursowe – sierpień/wrzesień/październik 2020


Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020
Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Jeszcze do 11 sierpnia 2020 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii.
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
- wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty
-  rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
- przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Termin składania wniosków : do 11 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin_D.pdf


Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.
O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:
- starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania
- mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania
- są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Termin składania wniosków : do 30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/


Konkurs na zadania wybrane do realizacji w ramach IV edycji BO.
Zarząd Województwa Małopolskiego prowadzi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 999/20 Zarządu Województwa Małopolskiego).

W ramach konkursu przewiduje się powierzenie wykonywania jednorocznych przedsięwzięć pn.:
1) ,,Dzieci naszą przyszłością – warsztaty wychowania dzieci dla rodziców” Zadanie nr 1
2) „TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ” - Zadanie nr 2; 
wybranych na podstawie głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1973/19 z dnia 31 października 2019 r.), obejmujących następujące działania:
- propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych,
- organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym budowania relacji z dzieckiem,
- organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin,
- rozwijanie integracji międzypokoleniowej.

Termin składania wniosków:  do 13 sierpnia 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.rops.krakow.pl/lewa/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi-15/otwarte-konkursy-ofert-2020-174/otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-wybrane-do-realizacji-w-ramach-iv-edycji-bo-wm-661.html


Konkurs Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.
Proponowane działania muszą być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia. Preferowane będą projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, w których zaangażowani zostaną mieszkańcy.
Przy ocenie wniosku brane będą pod uwagę:
- przy publikacjach: spis treści, krótki opis, budżet, termin wykonania, grupa docelowa;
- przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki , budżet, termin wykonania, opinia Komisji Rabinackiej (dot. upamiętnień na cmentarzach);
- przy projektach konserwatorskie: opis obiektów, uzasadnienie celowości ich konserwacji, budżet, termin wykonania;
- konferencje naukowe: data i opis konferencji, lista prelegentów, wstępny program, budżet, termin;
- projekty badawcze: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów budżet, termin wykonania;
- projekty edukacyjne: opis projektu z uzasadnieniem celowości, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet, termin wykonania;
- imprezy popularyzujące lub promujące tolerancję: data i opis wydarzenia, program, lista zaangażowanych specjalistów, grupa docelowa, budżet.

Termin składania wniosków:  do 14 września  2020 r.
Szczegółowe informacje:  http://szih.org.pl/komisja-grantowa-nowy-konkurs-grantowy/


Konkurs Parlamentu Europejskiego na działania  wspierające społeczeństwo obywatelskie
Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników?
Wnioski można składać w jednej z następujących kategorii działań:
-
aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,
- organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania młodzieży,
- angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy.

Termin składania wniosków:  do 30 września  2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/pl/grants/media-and-events


Fare - małe granty na walkę z dyskryminacją
Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Weeks.
Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.
Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub nieformalnych grup lub organizacji, które chcą walczyć z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią. 
Podejmowane działania powinny jasno przeciwstawiać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. 

Priorytety:
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej
2. Promowanie różnorodności
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu

Termin składania wniosków:  do 26 sierpnia  2020 r.
Szczegółowe informacje https://www.farenet.org/campaigns/footballpeople-action-weeks/small-grants-2/


EkoMałopolska – konkurs ofert
Jeszcze do 10 sierpnia  można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oferty realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku pn. "EkoMałopolska".

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
Priorytet 1. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów.
Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej związanych, z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu.
Termin składania wniosków:  do 10 sierpnia  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1794426,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html


Dotacje celowe i podmiotowe MSWiA: Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości
MSWiA przyznaje dotacje celowe na realizację następujących zadań:
-  działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości lub dla zachowania i rozwoju języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
- wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości, w języku regionalnym lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku (art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
-  wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości lub realizowanych w języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
- ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości lub z językiem regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
- działalność świetlicową (art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
-  prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości lub bibliotek oraz dokumentacji dotyczących języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
- edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach (art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
-  propagowanie wiedzy o mniejszościach lub o języku regionalnym (art. 18 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy);
- remonty obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych, służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości albo zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego (art. 18 ust. 2 pkt 1, 3-8 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy).
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane organizacjom:
- mniejszości narodowych i etnicznych;
- społeczności posługującej się językiem regionalnym
działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
Dotacje podmiotowe mogą być przyznawane także instytucjom kulturalnym mającym istotne znaczenie dla kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwoju i zachowania języka regionalnego.

Termin składania wniosków:  do 14 września  2020 r.
Szczegółowe informacje: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2021/11178,Informacja-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-z-dnia-6-kwietnia-2020-r-.html


Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”
Fundacja PZU prowadzi konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”. Celem jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

Termin składania wniosków:  do 30 sierpnia  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje


Program “Europa dla obywateli”Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie dotacje otrzymać mogą projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu.
Działanie 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego wspiera projekty realizowane przez międzynarodowe partnerstwa i sieci bezpośrednio angażujące obywateli w działania. Celem projektów ma być aktywne włączenie obywateli o zróżnicowanych poglądach w kształtowanie polityk Unii Europejskiej w dziedzinach związanych z celami programu i jego priorytetami rocznymi. Może się to odbywać na wszystkich etapach, z udziałem wszystkich instytucjonalnych partnerów w dyskusji, i obejmować działania związane zarówno z opracowaniem i przygotowaniem konkretnych inicjatyw, praktycznych rozwiązań i propozycji działań, jak i zapewnianiem informacji zwrotnej i negocjowaniem wniosków dotyczących polityk unijnych.
Termin składania wniosków:  do 1 września  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/projekty-spoleczenstwa-obywatelskiego/


Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"
W celu utrzymania aktywnej wymiany w dobie pandemii , Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.
Jest wiele sposo­bów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:
- kreatywne i alternatywne formy wymiany: wspólny (video)blog, interaktywne zajęcia online, autorska pocztówka lub „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera itp.
- warsztat przyszłości: opracowanie nowych pomysłów współpracy w ramach Państwa partnerstwa
- dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji itp.;
- przygotowanie autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
- badanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
- spotkanie lub nawet cykl spotkań online z grupą partnerską.
Przykładami typowych projektów „4×3″ są: koncerty, wystawy, publikacje dla młodzieży.

Termin składania wniosków:  do 31 grudnia  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://pnwm.org/dotacja/inne-dotacje/


Konkurs Meet and Code
Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. 
Aby wziąć udział w programie Meet and Code, należy zgłosić pomysł na wydarzenie z kodowania.
Jedna organizacja może zgłosić wiele pomysłów na wydarzenia. Wszystkie wydarzenie mają się odbyć w formie online. Termin przeprowadzania wydarzeń - wrzesień i październik 2020. 
Wybrane wydarzenia otrzymają grant 400 EUR na realizację. 
Wydarzenie może być w formie hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia filmowego, zawodów, nocy kodowania, kursu robotyki itp. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia.
Termin składania wniosków:  do 10 września  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://meet-and-code.org/pl/pl/


Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży
Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”.
Celem Programu jest wspieranie procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa młodzieży w ww. kategoriach wiekowych, stworzenie zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich. 
Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez: 
- zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym, 
- zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym, 
- udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych, 
-  wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych.

Termin składania wniosków:  do 30 września  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2696,Program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolza.html


Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej
Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:
1.podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
-  upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
- kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
-  ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 promocji Polonii i Polaków za granicą;
2.rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
3.wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
4.wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
5.wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Termin składania wniosków:  na bieżąco do 31 grudnia  2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/


Autor: Biuro Aktywności Obywatelskiej
Źródło: BAO
Dodano: 2020-08-06 15:19:15