BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje dla NGO

Nabory konkursowe dla NGO, czerwiec - lipiec 2020


Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt.

O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach priorytetowych Fundacji, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:
- starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
- mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
- są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Termin składania wniosków: nabór ciągły do 30 listopada 2020
Szczegółowe informacje: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/


Inkubator Innowacji Społecznych "Generator Dostępności" - II tura naboru
Masz pomysł jak ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami lub osobom starszym? Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Inkubator oferuje granty o średniej wartości 35 000 zł, które pozwalają na opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań w skali maksymalnie pół roku. Zapewnia dostęp do mentorów i doradców specjalistycznych, pomaga również w nawiązywaniu kontaktów z różnymi instytucjami czy aktywnymi osobami.
Na etapie naboru nie wymaga się gotowego rozwiązania. Służące do zgłoszenia Karty Innowacji pozwalają na przedstawienie wybranego problemu, pokazanie znajomości problematyki, kierunku myślenia, swojego doświadczenia i motywacji. 

Termin składania kart innowacji: do 29 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://innowacje.spoldzielnie.org/aplikuj/


Koalicje dla Niepodległej - #wiktoria 1920
Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
Cele  szczegółowe programu:
1) włączenie obywateli we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez działania w społecznościach lokalnych, upowszechnianie wiedzy na jej temat, wspólnotowych form świętowania i idei świętowania przez działanie;
2) krzewienie współpracy między obywatelami i podmiotami na poziomie regionalnym oraz promocja postaw obywatelskich;
3) upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości Polski i odbudową państwowości uwzględniających kontekst lokalny.

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=13194


Program dotacyjny: Wspólnie dla dziedzictwa 2020
Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił  nabór do Programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.
Program Wspólnie dla dziedzictwa stanowi realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy
o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:
- działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
-działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
-działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Termin składania wniosków: do 9 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.witkac.pl/public/#/contest/view?id=11675


Konkurs MSWiA: ratownictwo wodne
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.
W ramach konkursu na dofinansowane będą zadnia polegające na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.

Termin składania wniosków: do 29 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego-


Konkurs MEN: Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym
Celem konkursu jest wspieranie działań resortu poprzez dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy, w tym podlegający ochronie międzynarodowej, oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także projektów na rzecz placówek oświatowo -wychowawczych działających w środowisku lokalnym.
Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, osób wspomagających uczniów z doświadczeniem migracyjnym, kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych wspomagających pracę z uczniami w oddziałach przygotowawczych, organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce.

Termin składania wniosków: do 1 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje:   https://bip.men.gov.pl/zadania-publiczne/wspieranie-inicjatyw-edukacyjnych-w-szkolnym-srodowisku-wielokulturowym-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2020.html


Konkurs ofert: „Małopolska na sportowo” - II nabór
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej – pn. „Małopolska na sportowo” - II nabór.
W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu Upowszechniania Kultury Fizycznej, polegające na:
1) organizacji imprez/wydarzeń sportowych wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych promujących w Małopolsce kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu;
2) upowszechnianiu sportu w środowisku wiejskim, akademickim lub osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji imprez/wydarzeń sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej).

W ramach Konkursu nie będą zlecane zadania z zakresu szkoleń, treningów sportowych oraz zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje:  https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1703011,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html


Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej
Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie:
1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
· upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
· kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
· promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
· ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
· promocji Polonii i Polaków za granicą;

2. rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości;
3. wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia;
4. wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
5. wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Termin składania wniosków: minimum 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu
Szczegółowe informacje: https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/


 

W razie pytań, wątpliwości, chęci uzyskania pomocy
przy wypełnianiu wniosków lub kreowaniu projektów
zapraszamy do kontaktu:
tel. 18 44 90 687, e-mail: bao@nowysacz.pl

 

 

 


Autor: Biuro Aktywności Obywatelskiej
Źródło: BAO
Dodano: 2020-06-19 14:48:29