BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Informacje dla NGO - archiwum

 

NEWSLETTER

Oddajemy w Państwa ręce nowe wydanie newslettera Biura Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy Państwa do przesyłania do naszego Biura, informacji o Państwa organizacjach, podejmowanych inicjatywach i wydarzeniach, które moglibyśmy promować umieszczając informacje w NEWSLETTERZE.

Przypominamy, że Biuro Organizacji Pozarządowych przy ulicy Nawojowskiej 17 A dysponuje dwoma salkami na potrzeby spotkań, warsztatów czy szkoleń. 


Zapraszamy do współpracy !

 

NEWSLETTER NR 7 


Szanowni Państwo!

Ruszył nabór zgłoszeń do konkursu "Kryształy Soli" oraz "Amicus
Hominum"!

"Kryształy Soli" Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych
organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

 "Amicus Hominum" Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób
Działających na Rzecz Dobra Innych

Termin naboru do: 30 września 2016 r.

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań.
 

Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).

Treść rozporządzenia dostępny TUTAJ


"Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016"

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016" na najlepsze działania Pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym z prośbą
o przekazanie tej informacji instytucjom publicznym, podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym z terenu Państwa Gminy.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin Konkursu (w załączeniu).

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa  w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2016 roku:

*w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

*oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016" oraz prawo
do posługiwania się logo konkursu w celach marketingowych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

 

REGULAMIN

FORMULARZ

 


Forum Trzech Sektorów


Rusza Forum Trzech Sektorów dla samorządu, biznesu i organizacji społecznych. 27 września – tego dnia zainauguruje swą działalność Forum Trzech Sektorów, platforma powołana do tego, bo dawać odpowiedzi na kluczowe pytania. Na naszych oczach kruszy się wspólnota europejska i niestety pogłębia się kryzys zaufania: człowieka do władzy, człowieka do organizacji, wreszcie człowieka do człowieka. Co robić skoro dla wszystkich trzech sektorów właśnie zaufanie ludzi jest warunkiem stabilnej pozycji? To kluczowe wyzwanie pierwszej edycji, która odbędzie się w Narodowym Forum we Wrocławiu. Towarzyszy VII Kongresowi Regionów.

Program do pobrania TUTAJ

 


Zmiany w ustawie o stowarzyszeniach - wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych

 

20 maja br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015, poz. 1923). Wprowadzone nowelizacją zmiany dotyczą również stowarzyszeń zwykłych działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Stowarzyszenia zwykłe w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy (czyli do dnia 20 maja 2018 r.), zostały zobowiązane do dokonania wpisu do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez organ nadzorujący (w przypadku stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie miasta Nowego Sącza, organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Nowego Sącza).

Brak wpisu będzie skutkował rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy  prawa. Do dnia dokonania wpisu do Ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Na mocy znowelizowanych przepisów stowarzyszenia zwykłe uzyskały tzw. ułomną osobowość prawną co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

Ponadto stowarzyszenia zwykłe wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych  mogą uzyskać środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej czy prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Więcej informacji nt. znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach, jak również procedury wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza uzyskać można w Biurze Organizacji Pozarządowych (ul. Nawojowska 17a; nr tel. 18 44 90 705).

 

 


NEWSLETTER

Zachęcamy do zapoznania się z drugim numerem newslettera Biura Organizacji Pozarządowych. Ten numer zawiera 10 ciekawych stron na tematy związane z bieżącą działalnością organizacji pozarządowych, także Waszych. Przypominamy, że Biuro Organizacji Pozarządowych przy ulicy Nawojowskiej 17 A dysponuje dwoma salkami na potrzeby spotkań, warsztatów czy szkoleń. Pracownicy Biura służą pomocą merytoryczną i prawną dotycząca bieżącej działalności ngo, oraz m.in. tym jak przygotowywać wniosek o dotacje. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim. Wykaz punktów do głosowania znajdziecie w newsletterze.

Zapraszamy do współpracy!

 

NEWSLETTER NR 2


 

Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje przyjmowane są do 15 lipca 2016.

 

Więcej na stronie Fundacji Batorego


 

Uprzejmie informujemy, iż od 10 maja wchodzi w życie zmiana wzorów oferty i sprawozdania - "mały grant". Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 


 

Prezydent Miasta zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert, którego celem jest realizacja zadania publicznego „Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych”, a w szczególności na: organizację w dniu 26 czerwca 2016 r. festynu inaugurującego akcję Bezpieczne Wakacje.

Termin składania ofert ustala się na okres od 10 maja 2016 do 31 maja 2016.

 

Dokumenty konkursowe dostępne są TUTAJ

Treść Zarządzenia Prezydenta dostępna jest bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1197142.html

 

Zachęcamy do składania ofert.

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 849/2013 ogłosił Konkurs Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs został ustanowiony m.in. w celu:

 • uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne w działaniach na rzecz innych,
 • promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój Sądecczyzny,
 • podziękowania za podejmowane cenne działania.

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:

 • Najlepsza Inicjatywa Roku,
 • Wolontariusz Roku,
 • Młody Wolontariusz Roku.

 

Regulamin można znaleźć TUTAJ


 

Zaproszenie do udziału w konkursie

Prezydent Miasta zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartym konkursie ofert, którego celem jest realizacja zadania publicznego w kontekście pozaformalnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kompleksowej problematyki ochrony powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem walki z niską emisją, właściwej gospodarki komunalnej, promocją proekologicznego stylu życia.

Termin realizacji wyżej wymienionego zadania obejmuje okres od 1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Termin składania ofert ustala się na okres od 22 kwietnia 2016 do 13 maja 2016 roku.

Dokumenty konkursowe dostępne są TUTAJ

Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza: http://bip.malopolska.pl/nowysacz/Article/get/id,1192033.html

Zachęcamy do składania ofert.

 

 


 

 

KONFERENCJA "PRZEDSIĘBIORCA Z KLIMATEM"

 

Zapraszamy na konferencję "Przedsiębiorca z klimatem" która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w Restauracji Panorama ul. Romanowskiego 6.

 

Celem konferencji  jest:

 • zwiększenie świadomości przedsiębiorców z zakresu efektywności energetycznej,
 • upowszechnienie niskonakładowych rozwiązań ograniczających zużycie energii  możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie,
 • propagowanie postaw proekologicznych oraz kreowanie wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności względem środowiska naturalnego i klimatu,
 • promocja „Przedsiębiorców z klimatem” czyli tych, którzy podjęli działania zwiększające  efektywność energetyczną swojej firmy,
 • promowanie poradnika „Przedsiębiorstwo z klimatem”, gdzie zostaną zaprezentowane proekologiczne rozwiązania związane oszczędnościami energii w firmie.

Adresatami konferencji są:

 • przedsiębiorcy,
 • władze lokalne,
 • organizacje i instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej
 • media

Podczas konferencji eksperci – z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Instytutu Energetyki Odnawialnej przestawią praktyczne narzędzia oraz rozwiązania służące kontrolowaniu zużycia energii i jej kosztów, takich jak audyt energetyczny, monitoring zużycia energii, dobór taryf energetycznych do profilu przedsiębiorstwa. Prelegenci  zaprezentują beznakładowe lub niskonakładowe działania ograniczające zużycie energii, jak np. dobór energooszczędnego oświetlenia  i urządzeń,  efektywnego wykorzystania ciepła i chłodu. Podczas spotkania przedstawione zostaną efekty termomodernizacji w przedsiębiorstwie i najnowsze trendy w technologiach stosowanych w budownictwie. Eksperci opowiedzą również o  możliwościach zastosowania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie, w jaki sposób wpływają one na poprawę jakości zasilania i zmniejszenie kosztów zaopatrzenia firm w energię, jakie są w tym zakresie obowiązują aktualnie uregulowania prawne i czy jest to opłacalne ekonomicznie.

Zaprezentowane zostaną możliwości finansowania powyższych działań, zarówno z Regionalnych Programów Operacyjnych, jak również Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 


NOWOSĄDECKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

14 kwietnia odbyło się Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych, którym uczestniczyło ponad 80 liderów organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza. Podczas konferencji prezydent Ryszard Nowak wręczył nagrodę specjalną, statuetkę dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej dla sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, obchodzącego jubileusz 40-lecia działalności. Nagrodę odebrał prof. Tadeusz Rams – Prezes Zarządu Towarzystwa.

- Od wielu lat miasto Nowy Sącz wspiera organizacje pozarządowe, czego najlepszym dowodem jest utworzenie swego rodzaju centrum dla organizacji pozarządowych przy ulicy Nawojowskiej, gdzie wszystkie organizacje mogą znaleźć dla siebie miejsce i fachową pomoc - powiedział prezydent Ryszard Nowak podczas otwarcia Nowosądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Wyraził również nadzieję, że ta współpraca w najbliższych latach będzie jeszcze lepsza i podkreślił, że miasto stara się nagradzać te organizacje, które wyróżniają się swoją działalnością na terenie Nowego Sącza. - Statuetkę w tym roku przyznaję dla sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które obchodzi wspaniały jubileusz i ma ogromne doświadczenie w swojej działalności. Mam nadzieję, że dzisiejsza nagroda jest dowodem na to, że bardzo doceniamy tą trudną pracę wykonywaną na co dzień.
 

Celem Polskiego Towarzystwa Matematycznego jest uprawianie i krzewienie nauk matematycznych, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowań.Rok rocznie Towarzystwo organizuje odczyty naukowe dla uczniów dla szkół ponadgimnazjalnych, prowadzi koła matematyczne oraz kursy doskonalenia nauczycieli.
 

Gościem specjalnym Nowosądeckiego Forum była dr Agnieszka Rymsza, doradca Pełnomocnika Rządu
ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, która przedstawiła Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Było to jedno z licznych spotkań przedstawicieli Pełnomocnika w ramach konsultacji programu ze środowiskiem organizacji pozarządowych.

Program zakłada reformę sektora instytucji obywatelskich w tym przede wszystkim podniesienie rangi i wzmocnienie instytucji dialogu obywatelskiego. Marcin Gołąbek ze Stowarzyszenia Wzmacniacz.org zaprezentował uczestnikom jak wykorzystać internet oraz media społecznościowe do działań w swojej organizacji. Jarosław Kiełbasa – specjalista ds. księgowości przedstawił szereg informacji, jak przygotować organizację do tych istotnych zmian oraz dostosować jej wewnętrzne dokumenty i procedury.

Marcin Kałużny – prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA omówił również ideę rozwoju wolontariatu jako formy zaangażowania i rozwoju społeczeństwa oraz korzyści płynące z zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji pozarządowej, jak również dobre praktyki Stowarzyszenia SURSUM CORDA w tym zakresie.

Jednym z elementów zorganizowanego w sądeckim ratuszu Forum była wystawa działalności Nowosądeckich Organizacji Pozarządowych, która potrwa jeszcze tydzień. Każdy kto chciałby zobaczyć wystawę i to jaka działalność prowadzą organizacje zapraszamy do Sądeckiego ratusza.

 

Galeria zdjęć do obejrzenia TUTAJ

 


ZAPRASZAMY NA NOWOSĄDECKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

 

Miasto Nowy Sącz po raz kolejny będzie organizatorem Nowosądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r., o godz. 11:00 w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego Urzędu Miasta Nowego Sącza. Forum jest nie tylko przykładem podejmowania przez władze samorządowe dialogu z organizacjami pozarządowymi, ale również platformą wymiany doświadczeń oraz miejscem upowszechniania polskiej demokracji partycypacyjnej i obywatelskiej.
 

Nowosądeckie Forum Organizacji Pozarządowych to również doskonała możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości, w szczególności w zakresie rozwoju współpracy administracji państwowej i samorządowej z sektorem obywatelskim. 
 

W programie Forum przewidziano m.in. prezentację założeń Narodowego Programu Społeczeństwa Obywatelskiego, którą przedstawi dr Agnieszka Rymsza – doradca Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.
 

Z kolei informację nt. nowych technologii w działalności organizacji pozarządowych oraz sposobów planowania pracy i doboru odpowiednich narzędzi w obszarze tzw. nowych mediów zaprezentuje Marcin Gołąbek – przedstawiciel Stowarzyszenia Wzmacniacz.org.
 

Ponadto warto wiedzieć, że znowelizowana w 2016 r. ustawa o rachunkowości przyniosła szereg zmian dla NGO, tj. możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. 
 

Jarosław Kiełbasa – specjalista ds. księgowości przedstawi szereg informacji, jak przygotować organizację do tych istotnych zmian oraz dostosować jej wewnętrzne dokumenty i procedury.
 

Marcin Kałużny – prezes Stowarzyszenia SURSUM CORDA omówi również ideę rozwoju wolontariatu jako formy zaangażowania i rozwoju społeczeństwa oraz korzyści płynących z zaangażowania wolontariuszy w działalność organizacji pozarządowej, jak również dobrych praktyk Stowarzyszenia SURSUM CORDA w tym zakresie.
 

Podczas Forum wręczona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej.
 

Nowosądeckiemu Forum Organizacji Pozarządowych towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek oraz różnorodne formy aktywności sądeckich NGO’s.

 

Program Sądeckiego Forum Organizacji Pozarządowych

 • 10:30  Rejestracja uczestników.
 • 11:00  Otwarcie Forum Organizacji Pozarządowych, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza
 • 11:15-11:30 Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej
 • 11:30-12:15 Prezentacja „Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”. Piotr Krygiel, doradca Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
 • 12:15-12:45 Internet i nowe technologie w działalności organizacji pozarządowych. Marcin Gołąbek, Stowarzyszenie Wzmacniacz.org
 • 12:45-13:15 Uproszczona księgowość w NGO, po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Jarosław Kiełbasa, specjalista ds. księgowości
 • 13:15-13:45 Wolontariat – każdy może! Marcin Kałużny, Stowarzyszenie SursumCorda.
 • 13:45-14:00 Dyskusja
 • 14:00 Zakończenie Forum Organizacji Pozarządowych

 


NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 239)  ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej opiniującej oferty, w ogłoszonym na rok 2016 otwartym konkursie ofert z obszaru „Kultura fizyczna”.

Kandydatami na członków Komisji konkursowej mogą być członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (nie będące ich członkami) umocowane do reprezentowania organizacji.

Nabór prowadzony będzie w okresie od 22 marca 2016 r. do 12 kwietnia 2016 r. na podstawie pisemnych zgłoszeń, składanych na formularzach zgłoszeniowych, dla każdego kandydata odrębnie.

Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest TUTAJ

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów do komisji konkursowej.

 


OTWARTY KONKURS OFERT W OBSZARZE „KULTURA FIZYCZNA”

Prezydent Nowego Sącza zaprasza podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, posiadające zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji  do udziału w otwartym konkursie ofert w obszarze „Kultura fizyczna”.
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom Nowego Sącza, przebywającym na obszarach wodnych.


Terminy składania ofert upływa 13 kwietnia 2016r.


Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 maja 2016r. do 30 września 2016r.


Dokumenty konkursowe dostępne są TUTAJ

Zachęcamy do składania ofert.


BON EDUKACYJNY

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”.

W ramach Konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań polegających na:

a)kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji kulturalnej wśród uczniów;

b)wychowaniu w duchu kultury poprzez: wychowanie przez sztukę, tj. wykorzystywania kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych, wspomagania rozwoju ucznia, a także przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności artystycznych i wdrażania do aktywności twórczej.

 

Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu a nie data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 

Termin składania wniosków upływa 25 marca 2016 r.

 


 NEWSLETTER

Przedstawiamy pierwszy numer newslettera Biura Organizacji Pozarządowych Miasta Nowego Sącza.Newsletter będzie ukazywał się raz na kwartał i będzie poświęcony tematyce trzeciego sektora, w tym m.in. informacji o konferencjach, programach, konkursach oraz inicjatywach podejmowanych przez organizacje z terenu Miasta Nowego Sącza. Zapraszamy do współpracy przy jego tworzeniu!

Życzymy miłej lektury!

Zespół redakcyjny
Biura Organizacji Pozarządowych.

NEWSLETTER

 


 ZMIANA ROZPORZĄDZENIA- KONSULTACJE

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (z dnia 10 lutego 2016 r.)". Konsultacje trwają, zachęcamy do wnoszenia uwag!


Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

 


ZOSTAW SWOJE PIENIĄDZE W MIEŚCIE


 1% podatku dla sądeckich organizacji pożytku publicznego


Miasto Nowy Sącz po raz kolejny prowadzi kampanię informacyjną zachęcającą do przekazania 1% podatku na rzecz sądeckich organizacji pożytku publicznego.
Wykaz OPP z terenu Miasta Nowego Sącza, które uprawnione są do pozyskania 1% znajduje się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html
Jeden procent podatku dochodowego można przekazać tylko organizacji, która ma status organizacji pożytku publicznego.


OPP mogą otrzymać 1% podatku od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatników prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z liniowej, 19-procentowej stawki podatku. 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS.

Jak przekazać 1% za rok 2015?

 

 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, która znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1%, opublikowanym na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zapamiętaj jej numer KRS
 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Oprócz numeru KRS wybranej przez nas organizacji, który należy wpisać w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w polu „Wnioskowana kwota” wpisać należy kwotę, którą podatnik chce przekazać dla OPP. Pamiętaj jednak  o tym, że kwota przekazanego podatku nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 3. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek. Urząd Skarbowy przekaże na konto wybranej organizacji 1% podatku należnego za 2015 r. do końca lipca 2016 r.

 


KONKURS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie   podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizacji zadań   publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie  wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób  starszych, odpowiadających celom "Programu współpracy Województwa  Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Termin upływa 25.02.2016 r. do godz. 12.00. Więcej informacji TUTAJ

 


KONKURS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.

W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu kursów, wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację osób starszych (tj. w wieku 50 lat i więcej) w zakresie zdrowego stylu życia.

 

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2016 r. Więcej informacji TUTAJ.


KONKURS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:

-popularyzacji idei wolontariatu;
-zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
-stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat;
-profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji);
-promocji wolontariatu pracowniczego.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia: 18 lutego 2016 roku o godz.15.00. Więcej informacji TUTAJ


KONKURS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE "MAŁOPOLSKA GOŚCINNIE"

 

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 11 lutego 2016 r. Więcej informacji TUTAJ

 Webinarium „Aplikacja bez problemu”
Organizator: Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli”

Zaprasza przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji nienastawionych na zysk, do udziału w webinarium pt. "Aplikacja bez problemu". Webinarium jest adresowane do osób zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w obszarze pamięci europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego w programie "Europa dla obywateli".

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom polskich wnioskodawców Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" organizuje webinarium poświęcone technicznym aspektom aplikacji – rejestracji w systemie ECAS, Portalu Uczestnika oraz omówieniu najważniejszych części wniosku. Dlatego do udziału zapraszamy szczególnie te osoby, które planują złożenie aplikacji w najbliższym naborze. Przypominamy, że do 1 marca trwa nabór w obydwu komponentach programu. Więcej informacji na stronie: http://europadlaobywateli.pl/nabor-2016/
 

W webinarium (po wcześniejszej rejestracji poprzez formularz dostępny pod linkiem poniżej), udział może wziąć każdy – potrzebny będzie tylko komputer z dostępem do internetu i słuchawki/głośniki. Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu powiadomimy na podany adres email.
Webinarium pt. „Aplikacja bez problemu” odbędzie się 3 lutego 2016 (środa), do wyboru o godzinie 14:00 lub 18:00. Czas trwania ok. godziny.


Prowadzące: Julia Płachecka i Monika Świetlik
Rejestracja uczestników odbywa się przed formularz dostępny pod linkiem: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/webinarium/


 

Nabory do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe z regionu do zgłaszania kandydatów na członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 lutego br.

Rada, w skład której wejdzie 8 przedstawicieli administracji oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie województwa jest organem konsultacyjnym i doradczym Samorządu Województwa Małopolskiego. Jej kadencja będzie trwać 3 lata.

 
CZŁONKIEM RADY może zostać osoba, która:

    zostanie zgłoszona przez organizację pozarządową prowadząca działalność w danym okręgu wyborczym:

- Okręg Krakowski (powiat: krakowski, proszowicki, miechowski, wielicki, myślenicki, bocheński);

- Okręg Nowosądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski);

- Okręg Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski);

- Okręg Oświęcimski (powiat: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, olkuski);

- Okręg Nowotarski (powiat: suski, tatrzański, nowotarski)

- Okręg m. Kraków (miasto Kraków).

    jest przedstawicielem organizacji pozarządowej;

    uzyska 10 imiennych rekomendacji od organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w okręgu  
    wyborczym, z którego zgłaszany jest kandydat.

Każda organizacja lub podmiot może zgłosić lub udzielić imiennej rekomendacji tylko i wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 


 

 "Mecenat Małopolski" - nabór wniosków w konkursie na 2016 rok.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,

2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00

Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Oferta powinna zostać złożona:

w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego TUTAJ

 


 

FIO- MAŁOPOLSKA LOKALNIE

 

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do trzeciego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

• inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).

• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na (adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.)

Termin upływa 15 lutego 2016 r.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 


 

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych

 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w ogłaszanych na rok 2016 otwartych konkursach ofert.
 
Kandydatami na członków Komisji konkursowych mogą być członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (nie będące ich członkami) umocowane do reprezentowania organizacji.
 
Nabór prowadzony będzie w okresie od 11 do 28 grudnia 2015 r. na podstawie pisemnych zgłoszeń, składanych na formularzach zgłoszeniowych, dla każdego kandydata odrębnie.

 Otwarty konkurs ofert Województwa Małopolskiego


Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych
W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych, przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych, rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym UTW.
Na powyższe zadania w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 przeznaczono środki do kwoty ogółem 500 000 zł.
Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.
Samorząd Województwa Małopolskiego w 2014 r. zrealizował zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji 22 zadania w łącznej kwocie 457.000 zł. W 2015 r., do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu, Samorząd Województwa Małopolskiego nie realizował zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w postaci udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 30 stycznia 2015 r. do godz. 12.00
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
 


 

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych


Trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy reprezentować będą sektor pozarządowy w komisjach konkursowych rozstrzygających otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań publicznych realizowanych w 2015 r.
Nabór trwać będzie od 17 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.
 

Opracowanie:
Kancelaria