BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas nieokreślony lokalu użytkowego (ul. Batorego 81, ul. Lwowska 12 i 14)

WGN.RL.7150.5.2020

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA

z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1

 

działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza

 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

NA WYNAJEM NA CZAS NIEOKREŚLONY NASTĘPUJĄCYCH
LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

adres

Batorego 81

Lwowska 12-14

Lwowska 12-14

powierzchnia

62,89 m2

36,28m2

41,12m²

lokalizacja w budynku

parter

parter

parter

lokalizacja budynku

w pobliżu dworca PKP i MPK

Osiedle „Stare Miasto”

Osiedle „Stare Miasto”

liczba pomieszczeń

2 i wc

2 i wc

3 i wc

instalacje

elektryczna, wod.-kan. i c.o.

elektryczna, wod.-kan. i c.o.

elektryczna, wod.-kan. i c.o.

wywoławcza stawka czynszu netto za 1 m2

9,00 zł

14,00 zł

14,00 zł

wysokość wadium

500,00 zł

500,00 zł

500,00 zł

Wywoławcze stawki czynszu zostały ustalone z uwzględnieniem lokalizacji oraz stanu technicznego lokali.

 

Lokal położony przy: al. Batorego 81 w budynku mieszkalno – użytkowym, należący do lokali niewyodrębnionych, stanowiący własność Miasta Nowy Sącz – wchodzący w skład nieruchomości zabudowanej objętej wspólnotą mieszkaniową. Lokal znajduje się w terenie, który nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
12 września 2017 roku w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - osiedla z usługami towarzyszącymi.

Lokale położone przy: ul. Lwowskiej 12-14 w budynku mieszkalno – użytkowym, należący do lokali niewyodrębnionych, stanowiący własność Miasta Nowy Sącz – wchodzący w skład nieruchomości zabudowanej objętej wspólnotą mieszkaniową. Lokale znajdują się w terenie, który objęty jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” – zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. - zgodnie z którym budynki, w których znajdują się wyżej wymienione lokale położone są w terenie przeznaczonym na: usługi, rzemiosło oraz mieszkalnictwo.

 Istnieje możliwość oglądania lokali do dnia 6 listopada 2020 r. w godz. 8:00 – 15:00,
a także zapoznania się z posiadaną dokumentacją lokalu
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości firmą, Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kusocińskiego 4A, telefon 18 540 11 70, 18 540 11 80, 18 540 11 90.

 Uwaga: przy oglądaniu lokalu proszę o weryfikację warunków technicznych lokalu oraz dostępności dojazdu do lokalu z drogi publicznej lub podwórka (zwłaszcza w przypadku dojazdu i parkowania samochodów dostawczych) – pod kątem planowanej działalności gospodarczej.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wpłata wadium w wyżej określonej wysokości, które należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza – ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788 z podaniem w tytule wpłaty nazwy lokalu, którego dotyczy np. wadium, lokal przy ul. ………......... , o pow. ………m².

Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się wadium, które w terminie składania ofert zaksięgowane jest na ww rachunku.

 

Oferty w formie pisemnej należy składać do dnia 9 listopada 2020 r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach określających dane adresowe oferenta, z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. …………….. o pow. ……m² do urny przeznaczonej na oferty przetargowe umieszczonej w Urzędzie Miasta Nowego Sącza Rynek 1, o ile nie będzie możliwości złożenia tej oferty bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu.

Po upływie ww. terminu dalsze oferty nie będą przyjmowane.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian lub uzupełnień w ofertach już złożonych.

Na każdy lokal składa się odrębną ofertę.

 

Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Wydziału Geodezji i Nieruchomości, Referat Lokalowy, Szwedzka 2 w dniu 9 listopada2020r.:

- dot. lokalu przy al. Batorego 81o pow. 62,89m² o godz. 12:30;

- dot. lokalu przy ul. Lwowskiej 12-14 o pow. 36,28m² o godz. 13:00;

- dot. lokalu przy ul. Lwowskiej 12-14 o pow. 41,12m² o godz. 13:30.  

OFERTA PRZETARGOWA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz telefon kontaktowy;

 2. datę sporządzenia oferty;

 3. oznaczenie lokalu (jego adres) i rodzaj planowanej działalności;

 4. wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m² miesięcznie netto;

(UWAGA: do miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%);

 1. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości wraz ze zobowiązaniem dostarczenia zaświadczeń potwierdzających te fakty w przypadku wezwania przez komisję przetargową;

 2. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Miasta Nowego Sącza;

 3. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przeprowadzania przetargów określonymi w niniejszym regulaminie i przyjęciu niniejszych warunków bez zastrzeżeń, w szczególności co do braku możliwości rozliczenia z wynajmującym kosztów wykonanych w lokalu prac remontowych i adaptacyjnych, a także kosztów modernizacji i/lub wymiany elementów wyposażenia lokalu;

 4. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez oferenta stanu technicznego lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu;

 5. oświadczenie o posiadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej oraz numerze REGON;

 6. w zależności od charakteru prawnego podmiotu gospodarczego:

a) w przypadku osób fizycznych

 • oświadczenie wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • umowę spółki cywilnej, jeśli działalność jest prowadzona w takiej formie,

b) w przypadku spółek prawa handlowego oraz osób prawnych:

- numer pozycji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. dowód wpłaty wadium.

 

Oferta może być sporządzona na wzorze załączonym do ogłoszenia na stronie internetowej Miasta http://www.nowysacz.pl/gospodarka-mieniem lub w sposób wybrany przez oferenta.

 

Oferta jest ważna, gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jeśli zawiera wszystkie elementy opisane w pkt 1-8 i 11 oraz oświadczenie, że oświadczenia o których mowa w pkt 9 i 10 – w przypadku wygrania przez nią przetargu – zostaną przedłożone Urzędowi Miasta w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o rozstrzygnięciu przetargu.

 

OFERTA I WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OFERENTA 

    Wygrywający przetarg zobowiązany jest do przedłożenia - na żądanie Komisji Przetargowej - do wglądu dokumentów będących podstawą złożonych przez niego oświadczeń dołączonych do oferty, w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

    Umowa najmu może zostać podpisana dopiero po wpłaceniu przez wygrywającego przetarg - kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego wynikające ze stosunku najmu stanowiącej czynsz brutto za dwa pełne okresy płatności według stawki zaproponowanej przez wygrywającego przetarg.
Na poczet kaucji zalicza się kwotę wadium wpłaconego wcześniej przez wygrywającego przetarg. 

UWAGI:

 1. Budynek przy ul. Lwowskiej 12-14 znajduje się na obszarze historycznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków i w związku z tym prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 2. Wszystkie inwestycje, dotyczące lokali, planowane do wykonania na częściach wspólnych nieruchomości wymagać będą wcześniejszego podjęcia uchwały wspólnoty wyrażającej zgodę na ich wykonanie, a wyrażenie zgody na montaż szyldu musi uwzględniać zapisy Uchwały
  nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 3. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wykonywane są na koszt najemcy bez możliwości wzajemnych rozliczeń i wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

 4. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na przyszłym najemcy, a w czasie oczekiwania na wymienione dokumenty oraz w czasie wykonywania prac adaptacyjnych i modernizacyjnych najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych.

 5. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów zwraca się w terminie do 7 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

 6. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Miasta Nowego Sącza w przypadku:

  • uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu;

  • stwierdzenia, że informacje podane w ofercie są nieprawdziwe;

  • nie uzupełnienia kwoty kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego z tytułu najmu.

 1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) najemca zobowiązany będzie do uiszczania oprócz czynszu podatku od nieruchomości.

 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłat za dostarczone do lokalu media, o ile nie zawrze odrębnych umów z dostawcami.

 

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu, udziela Wydział Geodezji
i Nieruchomości Referat Lokalowy, Szwedzka 2, telefon: 18 448 67 54, 18 448 67 60.
 

Z up. Prezydenta Miasta

  /-/ Artur Bochenek
Zastępca Prezydenta

 

Zał. nr 1 - regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych
Zał. nr 2 - wzór oferty najmu lokalu użytkowego
Zał. nr 3 - oświadczenie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Zał. nr 4 - oświadczenie podmiot nie będący osobą fizyczną

 

Autor: Webmaster
Dodano: 2020-10-26 09:39:19