BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (dz. ewid. nr: 195/8, 195/20 w obrębie 121 miasto Nowy Sącz)

 Nowy Sącz, dnia 19.10.2020r.

Wituszyński S.C.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 276) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.6227.2020 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020r. o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr: 195/8, 195/20 w obrębie 121 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 195/12, 195/15, 195/16, 195/21 w obrębie 121 miasto Nowy Sącz oraz z działkami 54, 55/1 w obrębie 122 miasto Nowy Sącz.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

  1. obr. 121, dz.ew.nr 195/8
  2. obr. 121, dz.ew.nr 195/20
  3. obr. 121, dz.ew.nr 195/12
  4. obr. 121, dz.ew.nr 195/15
  5. obr. 121, dz.ew.nr 195/16
  6. obr. 121, dz.ew.nr 195/21
  7. obr. 122, dz.ew.nr 54
  8. obr. 122, dz.ew.nr 55/1

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Autor: Jerzy Wituszyński - geodeta uprawniony
Dodano: 2020-10-20 10:51:32