BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia/wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (działka 450/3 położonej w obrębie 115 gmina Miasto Nowy Sącz)

Bobowa 08.10.2020 r.

GEODEZJA-PROJEKTOWANIE-USŁUGI
Leszek Stępień
ul. Węgierska 24, 38-350 Bobowa
18 35 35 345 kom. 696 229 499
e — mail : geodezja.stepien@gmail.com

właściciele/współw ascłcłele/ użytkownicy wieczyści/ władający na zasadach samoistnego posiadania działką 434

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia/wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

zgodnie z:
§36, §37, §38, §39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 poz. 393) zmienionego rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2109). §39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami),

Zawiadamia się, że w związku z ustaleniem/wznowieniem/wyznaczeniem przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 450/3 położonej w obrębie 115 gmina Miasto Nowy Sącz, dnia 10 listopada 2020 r. o godz. 12:30 w miejscu: na gruncie działki 450/3 w Nowym     Sączu-obręb    115    zostaną    przeprowadzone    czynności ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic w/w nieruchomości z działkami sąsiednimi: 340, 409/4, 431/2, 431/4 , 431/5 , 432/4, 432/5, 433, 434), 435/1, 448/6, 450/4, 450/9.

Pouczenie:

  •   W interesie Pana/Pani jest udział w tych czynnościach osobiście lub poprzez pełnomocnika.
  •   Przyjazd na koszt własny.
  •   Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia/wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic powinny posiadać dokument tożsamości lub pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania strony.
  •   Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety
  • związanych z przyjęciem i ustaleniem granic (art.32 ust. 1-4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2019, poz. 725).
  • Informacja
  •   W toku czynności ustalenia/wznowienia/wyznaczenia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół.

Autor: Leszek Stępień geodeta uprawniony
Dodano: 2020-10-16 11:37:12