BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 102 obr. 109

Chełmiec, dnia 18 września 2020 r.

GEODEZJA I BUDOWNICTWO SC
Jadwiga Sołtys-Liber, Jerzy Sołtys
33-395 Chełmiec, ul. Szkolna 23
tel. 018-443-02-03, kom. 502-270-266
NIP 734-353-38-28, REGON 362334960

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych, władających działki ewidencyjnej nr 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 584 położonych w obrębie ewidencyjnym 109, miasto Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
działki ewidencyjnej nr 102 obr. 109

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu z dnia 16 września 2020 r. identyfikator zgłoszenia: GEO.6640.7372.2020 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2020 r. o godz. 14:30 odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 102 położonej w obrębie 109 (miasto Nowy Sącz) z działkami sąsiednimi nr dz. ew. 100/1, 100/2, 100/3, 101, 103/1, 103/2, 104, 584.

mgr inż. Jadwiga Sołtys-Liber

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).

Autor: Jadwiga Sołtys-Liber
Dodano: 2020-09-18 11:09:26