BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych (działka ewidencyjna nr 122/1 w obrębie 123 miasto Nowy Sącz)

Nowy Sącz, dnia 17.09.2020r.

Firma WITUSZYŃSKI S.C.
biuro@wituszynski.pl

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek
oraz wyznaczeniu i stabilizacji punktów granicznych

Na podst. §38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 276) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu pod nr GEO.6640.1305.2020 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 października 2020r. o godz. 9:00 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic, oraz wyznaczeniem i stabilizacją punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 122/1 w obrębie 123 miasto Nowy Sącz z działkami sąsiednimi tj.: 119, 120/2, 121, 122/2 i 123/4 w obrębie 123 miasto Nowy Sącz.

W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

  • dz.ew.nr 122/1, 122/2
  • dz.ew.nr 119
  • dz.ew.nr 120/2
  • dz.ew.nr 121
  • dz.ew.nr 123/4

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic i przyjmowaniu ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz. 276) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Autor: Jerzy Wituszyński
Dodano: 2020-09-18 10:56:04