BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie dotyczące ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działek nr 286/2 i 286/4 położonych w obr. 115 m. Nowy Sącz z działkami sąsiednimi

Nowy Sącz 07.08.2020 r.

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz, ul.1Brygady 47
018/442-71-82, 0/607-47-71-82

Zawiadomienie

Na podstawie §38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w związku z §37 tego rozporządzenia i §6 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz.2663) oraz ze zleceniem Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  nr DTO-DK-414-1/20, dotyczącym geodezyjnego wydzielenia z działek ewidencyjnych nr 286/2 i 286/4 obręb 115 m. Nowy Sącz,  działek zajętych pod pas drogowy wchodzących w skład ulicy Zagranicznik w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, a także zgłoszeniem pracy geodezyjnej i kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ID Zgłoszenia GEO.6640.3053.2020 z 12.03.2020r., dotyczącym podziału nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów/ustalenia przebiegu granic działek

zawiadamiam

że w dniu 10.09.2020r. (czwartek) o godzinie 10:00 zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działek nr 286/2 i 286/4 położonych w obr. 115 m. Nowy Sącz z działkami sąsiednimi nr: 268/5, 286/2, 286/4, 286/15, 286/16 i 269/2 położonymi w obrębie 115, miasto Nowy Sącz, oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Zagranicznik) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.) i czynności przyjęcia przebiegu granic działek podlegających podziałowi.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

informacja:

W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie może stwierdzić  - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

pouczenie:

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) a także czynności związanych z przyjęciem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI
geodeta uprawniony upr. nr 1058 

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI geodeta uprawniony upr. nr 1058
Dodano: 2020-08-07 13:43:01