BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych (w obrębie 116)

Nowy Sącz, dnia  04.08.2020 r.

USŁUGI GEODEZYJNE Dariusz Habela
ul. Kosińskiego 2/26, 33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnień zawodowych: 13671
tel. 601536618, www.dariuszhabela.pl 

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewidencyjnych nr:  585, 584, 563/48, 563/49, 563/50, 586/8, 586/9, 586/10, 586/11, 586/12, 586/3, 586/2, 527/ położonych w obrębie ewidencyjnym 116, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276), a także §6 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663) oraz zlecenia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, Sygn. akt 1 Ns 899/19 jak również zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia GEO.6640.4446.2020, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 01.09.2020 r. o godz. 9:00  w obrębie 116 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu odcinków granic działki ewidencyjnej nr 585 od działek ewidencyjnych nr: 584, 563/48, 563/49, 563/50, 586/8, 586/9, 586/10, 586/11, 586/12, 586/3, 586/2, 527/1 jednostka ewidencyjna M. Nowy Sącz.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276) – nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczonego pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust.4  ustawy z dnia 17 maja 1989r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276).

Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności przyjęcia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość. W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach ustalenia granic przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.)

Zgodnie z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393) udział w czynnościach leży w interesie podmiotu.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej / e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informuję, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się na stronie http://dariuszhabela.pl/kontakt/.

Autor: Dariusz Habela - geodeta uprawniony
Dodano: 2020-08-05 15:12:24