Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 29/1,29/8 i 30/3 położonych w obrębie 53 w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 23.01.2020r.

inż. Michał Walczyński                                 
ul. Kościuszki 7/1   
33-300 Nowy Sącz   
tel. 606-745-485

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewid. nr 29/1,29/8 i 30/3 położonych w obrębie 53 w Nowym Sączu.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia – GEO.6640.5444.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.02.2020 r. o godz.  13:00 na gruncie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Nowego Sącza w obr. 53 jako działka ewid. nr 31/6.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele ( władający ) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione nie wzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Autor: inż. Michał Walczyński geodeta uprawniony
Dodano: 2020-01-24 14:44:49