Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, obr. 118)

Nowy Sącz , dnia 8.01.2020 r. 

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Wojciech Gawlik
ul. Batalionów Chłopskich 22/40
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-330-65-41
tel. 500-557-217

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

W związku z przebudową  ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu  zgodnie z  § 38  ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów budynków( Dz.U.2019..393 z późn.zm) ,  §  6  ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz.U.2004.268.2663) , ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2017.1496 z późn.zm. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu  ID. GEO.6640.9564.2019  zawiadamiam :

że w dniach 20 i 21.02.2020 r. w obrębie 118 m. Nowy Sącz, ul. Starowiejska na gruncie zostaną  przeprowadzone czynności  ustalenia przebiegu granic nieruchomości pasa drogowego ul. Starowiejskiej  tj.  dz. nr nr  857/2, 857/1, 859/2, 861, 864  i 868 z działkami  sąsiednimi  w dniu i godzinach wg. tabeli :

W dniu 20 lutego 2020 r.

  • o godzinie - z działkami nr
  • 9:00-10:00 - 858, 859/3, 860, 865/1,
  • 10:00-11:00 - 865/2, 867/1,
  • 11:00-12:00 - 870, 869,
  • 12:00-13:00 - 834, 833

W dniu 21 lutego 2020 r.

  • o godzinie - z działkami nr
  • 9:00-10:00 - 825, 824, 823, 822/2

Do  wiadomości :
właściciele, użytkownicy wieczyści i władający działek ewidencyjnych : ( nr 857/2, 857/1, 859/2, 861, 864, 868) – ul.Starowiejska , 36, 858, 859/3, 860, 865/1, 865/2, 867/2, 866, 867/1, 870, 871, 869, 834, 776/2, 833, 826, 825, 824, 823, 822/2 położonych w obrębie 118  i  nr 521dr,  548dr  -
 ul. Starowiejska w obrębie Świniarsko.

UWAGI .
W toku czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego ,a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić  -  według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości oraz wszelkimi dokumentami jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu przebiegu granic . W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy .

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja  1989 r. –prawo geodezyjne i kartograficzne  (jedn.tekst Dz.U. 2017.2101 ).

Autor: inż. Wojciech Gawlik - geodeta uprawniony
Dodano: 2020-01-21 14:34:19