Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska dz. nr 96/1, obr. 25)

Nowy Sącz, dnia 8.01.2020 r.

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Wojciech Gawlik
ul. Batalionów Chłopskich 22/40
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-330-65-41
tel. 500-557-217

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

W związku z przebudową ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu  zgodnie z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz.U.2019..393 z późn.zm), § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz.U.2004.268.2663) , ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2017.1496 z późn.zm. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu  ID. GEO.6640.9564.2019  zawiadamiam:
 

że w dniu 18 lutego 2020 r. w m. Nowy Sącz, ul. Starowiejska na gruncie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości pasa drogowego ul. Starowiejskiej tj. dz. nr 96/1, położone jw obrębie 25 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie 26 w godzinach wg. tabeli :

  • o godzinie - z działkami nr
  • 12:00-13:00 - 34/8, 1/2, 1/1,
  • 13:00-14:00 - 4/1, 5/1 6/1, 7/4, 7/1, 11, 12

Do wiadomości :
właściciele, użytkownicy wieczyści i władający działek ewidencyjnych : nr  96/1 położonej w obrębie 25  i nr 36, 857/2 położonych w obr. 118 oraz 34/6, 34/8, 34/9,1/2, 34/4, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/4, 7/1, 11, 12, 35  położonych w m. Nowy Sącz , obręb 26 .

UWAGI

W toku czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego ,a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić  -  według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości oraz wszelkimi dokumentami jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu przebiegu granic . W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy .

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja  1989 r. –prawo geodezyjne i kartograficzne  (jedn.tekst Dz.U. 2017.2101 ).

Autor: inż. Wojciech Gawlik - geodeta uprawniony
Dodano: 2020-01-21 14:25:55