Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości (ul. Starowiejska, dz. nr 96/1 obr. 25)

Nowy Sącz , dnia 8.01.2020 r.

USŁUGI GEODEZYJNE
inż. Wojciech Gawlik
ul. Batalionów Chłopskich 22/40
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-330-65-41
tel. 500-557-217

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

W związku z przebudową ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu  zgodnie z § 38  ust. 1  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (Dz.U.2019..393 z późn.zm),  §  6  ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  (Dz.U.2004.268.2663) , ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2017.1496 z późn.zm. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu  ID. GEO.6640.9564.2019 zawiadamiam:

że w dniu 18 lutego 2020 r. w obrębie 25 m. Nowy Sącz, ul. Starowiejska na gruncie zostaną  przeprowadzone czynności  ustalenia przebiegu granic nieruchomości  pasa drogowego ul. Starowiejskiej tj. dz. nr 96/1 z działkami  sąsiednimi  w godzinach wg. tabeli :

  • o godzinie - z działkami nr
  • 09:00-10:00 - 64/10, 68, 69,
  • 10:00-11:00 - 95, 72, 75, 76/5,
  • 11:00-12:00 - 86, 87.

Do  wiadomości:
właściciele, użytkownicy wieczyści i władający działek ewidencyjnych nr  96/1, 65/6, 64/10, 67, 68, 69, 70/21, 70/2, 70/3, 95, 72, 75, 76/5, 76/3, 86, 88/2 i 87.

UWAGI:

W toku czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego ,a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić  -  według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości oraz wszelkimi dokumentami jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu przebiegu granic. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja  1989 r. –prawo geodezyjne i kartograficzne  (jedn.tekst Dz.U. 2017.2101 ).

Autor: inż. Wojciech Gawlik - geodeta uprawniony
Dodano: 2020-01-21 14:12:33