Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat (ul. Długosza/Młyńska, Romanowskiego, Kolejowa, Dunajcowa, płyta Rynku)

WYKAZ
nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, bądź będących w posiadaniu Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat.

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2018r.,  poz. 2204, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na okres do 3 lat:

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr          część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 92/2 w obrębie 73 o powierzchni 0,0547 ha, położonej przy zbiegu ulicy Długosza i Młyńskiej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0400 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegać będzie waloryzacji w okresach rocznych o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz 29 – Śródmieście” (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651)  działka gruntu znajduje się w terenie o symbolu C57 KS – teren obsługi komunikacji.

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr           część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 46/4 w obrębie 27 o powierzchni 0,5300 ha, oraz działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 46/3 w obrębie 27 o powierzchni 0,0291ha, położonych przy ulicy Romanowskiego w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt, na którym zlokalizowany jest parking samochodowy.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegać będzie waloryzacji w okresach rocznych o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” ”  (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651) - działka położona jest częściowo w terenie o symbolu B 114 KS - teren obsługi komunikacji,  częściowo w terenie o symbolu B 4 ZU – teren zieleni urządzonej oraz częściowo w terenie o symbolu 8 KDz – tereny komunikacji.

Obowiązek stosowania zasad wynikających z położenia terenów w obszarze wpisanym do rejestrów zabytków.

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr           część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 165 w obrębie 29 o powierzchni 1,6706 ha stanowiącej teren płyty Rynku w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,1150 ha z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie – 2,00 zł/m2 miesięcznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegać będzie waloryzacji w okresach rocznych o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.).

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza dla obszaru “Nowy Sącz - 29 Śródmieście” ”  (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego  z 2015r., poz. 5651 - działka położona jest w terenie o symbolu B.46.UP – plac publiczny, usługi publiczne - administracja.

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr             część  działki gruntu o numerze ewidencyjnym 61/1 w obrębie 91 o powierzchni 0,3360 ha,  położonej przy ulicy Kolejowej w Nowym Sączu zabudowanej obiektem handlowym.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0039 ha, na którym zlokalizowany jest obiekt handlowy  kiosk.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 15,00  zł/m2 miesięcznie
Nie ustalono czynszu za kioski, gdyż kioski stanowią własność najemców.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegać będzie waloryzacji w okresach rocznych o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach  o symbolu  2U/M – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej w obrębie Śródmieścia.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

  1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr           część  działki gruntu o numerze ewidencyjnym 42/5 w obrębie 23 o powierzchni 0,1227 ha,  położonej przy ulicy Dunajcowej w Nowym Sączu.

Przedmiotem najmu jest grunt o powierzchni 0,0260 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i plac zabaw dla dzieci.

Okres najmu – trzy lata.

Czynsz najmu netto obliczony będzie zgodnie z zarządzeniem Nr 167/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot własności, współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego Miasta Nowy Sącz oraz nieruchomości lub ich części będących we władaniu Miasta Nowy Sącz wydzierżawianych i wynajmowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata i wynosić będzie 2,00  zł/m2 rocznie.

Do stawki czynszu najmu doliczony zostanie na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.), należny podatek VAT w wysokości ustawowej stawki podstawowej tego podatku.

Wysokość czynszu najmu ulegać będzie waloryzacji w okresach rocznych o wysokość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Terminy płatności ustalone zostaną w umowie.

W okresie trwania umowy najemca opłacać będzie podatek od nieruchomości stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z poźn. zm.).

Dla przedmiotowego terenu brak jest planu miejscowego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza przyjętym Uchwałą Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” działka położona jest w terenach  o symbolu  U/M – tereny zabudowy mieszanej – usługowej i mieszkaniowej.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Autor: Jadwiga Bartkowska
Dodano: 2019-12-04 08:10:36