Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem na czas oznaczony - 1 rok - garażu stanowiącego własność miasta Nowego Sącza (ul. Pijarska)

WGN.RL.7150.6.2019

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA
z siedzibą w Nowym Sączu, Rynek 1

działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Nowego Sącza

ogłasza  przetarg  pisemny  nieograniczony
NA  WYNAJEM  NA  CZAS OZNACZONY - 1 ROK - GARAŻU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA NOWEGO SĄCZA

adresPijarska 24-26
powierzchnia15,62 m2
lokalizacja w budynkupodziemne
lokalizacja budynkuOsiedle Stare Miasto
liczba pomieszczeń1
instalacjeelektryczna, wodna
wywoławcza stawka czynszu netto za 1 m210,00 zł
wysokość wadium385,00 zł

Wywoławcza stawka czynszu została ustalona z uwzględnieniem lokalizacji oraz stanu technicznego.

Garaż położony przy: ul. Pijarskiej 24-26 objęty jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza dla obszaru „Nowy Sącz 29 – ŚRÓDMIEŚCIE” – zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. - zgodnie z którym budynek, w którym znajduje się wyżej wymieniony garaż położony jest w terenie przeznaczonym na: mieszkalnictwo i usługi.
Powyższy garaż należy do nieruchomości niewyodrębnionych – stanowiących własność Miasta Nowego Sącza - wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej mieszkalnej tworzącej wspólnotę mieszkaniową.

Istnieje możliwość oglądania garażu do dnia 18 grudnia 2019r. w godz. 8:00 – 15:00, a także zapoznania się z posiadaną dokumentacją garażu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości firmą, Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Kusocińskiego 4A, telefon 18 540 11 70, 18 540 11 80, 18 540 11 90.

Uwaga: przy oglądaniu lokalu proszę o weryfikację warunków technicznych garażu.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wpłata wadium w wyżej określonej wysokości, które należy uiścić w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 10.00 w kasie Urzędu Miasta w Nowym Sączu Rynek 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza – ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788 z podaniem w tytule wpłaty: garaż przy ul. Pijarskiej 24-26. W przypadku przelewu datą wpłaty wadium jest data wpływu środków na ww. rachunek.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach określających dane adresowe oferenta, z dopiskiem na kopercie „Przetarg na najem garażu przy ul. Pijarskiej 24-26” w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Nowego Sącza Rynek 1 pok. 9 do dnia 19 grudnia 2019 r. do godziny 10.00

Po upływie ww. terminu dalsze oferty nie będą przyjmowane.

Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian lub uzupełnień w ofertach już złożonych.

Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Wydziału Geodezji i Nieruchomości Referat Lokalowy Rynek 3 w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 12.00;

OFERTA PRZETARGOWA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz telefon kontaktowy;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oznaczenie garażu (jego adres);
 4. wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m² miesięcznie netto; (UWAGA: do miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%);
 5. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi;
 6. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Miasta Nowego Sącza;
 7. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta z warunkami przeprowadzania przetargów określonymi w niniejszym regulaminie i przyjęciu niniejszych warunków bez zastrzeżeń, w szczególności co do braku możliwości rozliczenia z wynajmującym kosztów wykonanych w garażu  prac remontowych i adaptacyjnych, a także kosztów modernizacji i/lub wymiany elementów wyposażenia garażu;
 8. oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez oferenta stanu technicznego garażu  stanowiącego przedmiot przetargu;
 9. dowód wpłaty wadium.

Oferta może być sporządzona na wzorze załączonym do ogłoszenia na stronie internetowej Miasta http://www.nowysacz.pl/gospodarka-mieniem lub w sposób wybrany przez oferenta.

OFERTA I WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WINNY BYĆ PODPISANE PRZEZ OFERENTA

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do przedłożenia - na żądanie Komisji Przetargowej - do wglądu dokumentów będących podstawą złożonych przez niego oświadczeń dołączonych do oferty, w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu.

Umowa najmu może zostać podpisana dopiero po wpłaceniu przez wygrywającego przetarg - kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego wynikające ze stosunku najmu stanowiącej czynsz brutto za dwa pełne okresy płatności według stawki zaproponowanej przez wygrywającego przetarg. Na poczet kaucji zalicza się kwotę wadium wpłaconego wcześniej przez wygrywającego przetarg.

UWAGI:

 1. Budynek przy ul. Pijarskiej 24-26 znajduje się na obszarze historycznego centrum miasta wpisanego do rejestru zabytków i w związku z tym prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 2. Wszystkie inwestycje, dotyczące garażu, planowane do wykonania na częściach wspólnych nieruchomości wymagać będą wcześniejszego podjęcia uchwały wspólnoty wyrażającej zgodę na ich wykonanie.
 3. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w garażu wykonywane są na koszt najemcy bez możliwości wzajemnych rozliczeń i wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego, natomiast wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów zwraca się w terminie do 7 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, ulega przepadkowi na rzecz Miasta Nowego Sącza w przypadku:
  • uchylenia się od zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni od daty powzięcia przez niego wiadomości o wyniku przetargu;
  • stwierdzenia, że informacje podane w ofercie są nieprawdziwe;
  • nie uzupełnienia kwoty kaucji zabezpieczającej należności wynajmującego z tytułu najmu.
 6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) najemca zobowiązany będzie do uiszczania oprócz czynszu podatku od nieruchomości.
 7. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty opłat za dostarczone do lokalu media.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu, udziela Wydział Geodezji i Nieruchomości, Rynek 3, telefon: 18 415 65 65.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Artur Bochenek
Zastępca Prezydenta
 

Załącznik nr 1- regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego
Załącznik nr 2 - wzór oferty najmu

Autor: Z up. Prezydenta Miasta /-/ Artur Bochenek Zastępca Prezydenta. Przygotowała: Agnieszka Jakubowska
Dodano: 2019-12-02 15:11:39