Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Obwieszczenie dotyczące działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 120/21 i 175/2 w obrębie 16, położonych w Nowym Sączu przy ul. Hallera

WGN.RG.6840.1.52.2019.KS

Obwieszczenie

W związku z podjęciem decyzji o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 120/21 o powierzchni 0,0045 ha i 175/2 o powierzchni 0,0023 ha w obrębie 16, położonych w Nowym Sączu przy ul. Hallera, uprzejmie informuję, że zgodnie z postanowieniami art. 136 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) poprzedni właściciel lub jego spadkobierca może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zwrot całości  lub części wywłaszczonej nieruchomości w terminie  3 miesięcy od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia, w przypadku niezłożenia wniosku uprawnienie to wygasa.

Zaznaczyć należy, że w sytuacji, gdy będą spełnione wszystkie przewidziane w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami przesłanki do zwrotu przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 136 ust 3 i art. 140 tej ustawy, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego ustalone w decyzji zwaloryzowane odszkodowanie (powiększone lub pomniejszone w przypadku zwiększenia lub zmieszenia wartości nieruchomości wskutek działań podjętych bezpośrednio na nieruchomości po jej wywłaszczeniu), a także nieruchomość zamienną oraz dopłatę pieniężną, jeżeli były przyznane w ramach odszkodowania.

Niezłożenie wniosku w wyżej wymienionym terminie spowoduje, iż uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa i spowoduje wszczęcie postępowania związanego ze zbyciem nieruchomości, gdzie na mocy art. 34 ust 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli przed upływem terminu określonym w wykazie złoży wniosek o nabycie tej nieruchomości.

Autor: Karolina Solecka
Dodano: 2019-12-02 11:58:59