Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Gospodarka mieniem

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu nr 4 o powierzchni użytkowej 14,44 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 5 w Nowym Sączu przy ul. Bóżniczej

 

do 15.01.2020r.

WGN.RG.6840.1.18.2019.KS

PREZYDENT  MIASTA  NOWEGO  SĄCZA
z siedzibą: Nowy Sącz Rynek 1
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu nr 4 o powierzchni użytkowej 14,44 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 5 w Nowym Sączu przy ul. Bóżniczej – zlokalizowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,0642 ha w obrębie 27 objętej Księgą Wieczystą Nr NS1S/00078186/7 wraz z udziałem 84/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt i części budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie właścicielom lokali.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum miasta, na osiedlu Stare Miasto. Teren ze zwartą zabudową śródmiejską, objęty ochroną konserwatorską. W sąsiedztwie ciągnie się zabudowa budynkami wielomieszkaniowymi i kamienicami z XIX i XX wieku. Nieruchomość gruntowa, w której znajduje się przedmiotowy lokal użytkowy zlokalizowana jest pomiędzy ulicami: Bóżniczą, Pijarską i Kazimierza Wielkiego, które stanowią przecznice ścisłego centrum miasta, a także w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego parku przy ruinach zamku. Odległość od Rynku wynosi ok. 0,3km. Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym z lat 50-60 XX wieku. W sąsiedztwie znajdują się kamienice o podobnej architekturze, budynki wielomieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, urzędy, szkoły, placówki kultury, kościoły, obiekty usługowe i handlowe. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany na starych fundamentach kamienicy zniszczonej po wybuchu Zamku podczas II wojny światowej. Budynek o 3 kondygnacjach naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym oraz 1 podziemnej. Front kamienicy przylega bezpośrednio do ul. Kazimierza Wielkiego. Zabudowa pierzejowa. Garaż Nr 2 położony jest na kondygnacji podziemnej, w piwnicy budynku wielomieszkaniowego, w zespole 8 garaży i stanowi segment środkowy. Wjazd do garażu od strony ul. Bóżniczej, utwardzony o nawierzchni betonowej. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 14,44 m2, wymiary: 2,93m x 4,93m. Ściany – murowane z cegły pełnej, tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane farbą wapienną, strop – żelbetowy, posadzka – cementowa, zatarta na ostro, brama garażowa – drzwi metalowe pojedyncze, ocieplone styropianem z ubytkami, rozwierane, instalacje – garaż wyposażony w instalacje elektryczną i wodociągową. Stan techniczny – średni, brama garażowa do remontu, tynk na ścianach częściowo spękany.
Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015), położony jest w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem B21MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi ― 21 000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy 00/100). Sprzedaż przedmiotowej działki zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 roku o godz. 1030 w sali nr 15 - Rynek 1.
Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w wysokości: 4 200,00 zł
.

(słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie,  O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 10 stycznia 2020 roku.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli Prezydent Miasta Nowego Sącza odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu (ceny netto). Cena ta podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży, a potwierdzenie wpłaty przez Wydział Księgowości Budżetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza nabywca ma obowiązek przedłożyć notariuszowi sporządzającemu umowę.

Prezydent Miasta Nowego Sącza zastrzega, że przysługuje mu prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego (opłata notarialna i sądowa) w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz ul. Szwedzka 2, II p., pok. 209, w godzinach pracy Urzędu, tel. (18) 44-86-700 lub (18) 44-86-740.
 

Autor: Karolina Solecka
Dodano: 2019-11-28 12:47:21