Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Bóżnicza)

16.10-05.11.2019r.

WGN.RG.6840.1.16.2019.KS

WYKAZ
nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,
przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

  • Lokalu użytkowego – garażu nr 3 o powierzchni użytkowej 15,32 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym nr 5 w Nowym Sączu przy ul. Bóżniczej – zlokalizowanego na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 35/4 o powierzchni 0,0642 ha w obrębie 27 objętej Księgą Wieczystą Nr          wraz z udziałem 89/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt i części budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie właścicielom lokali.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum miasta, na osiedlu Stare Miasto. Teren ze zwartą zabudową śródmiejską, objęty ochroną konserwatorską. W sąsiedztwie ciągnie się zabudowa budynkami wielomieszkaniowymi i kamienicami z XIX i XX wieku. Nieruchomość gruntowa, w której znajduje się przedmiotowy lokal użytkowy zlokalizowana jest pomiędzy ulicami: Bóżniczą, Pijarską i Kazimierza Wielkiego, które stanowią przecznice ścisłego centrum miasta, a także w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego parku przy ruinach zamku. Odległość od Rynku wynosi ok. 0,3km. Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym z lat 50-60 XX wieku. W sąsiedztwie znajdują się kamienice o podobnej architekturze, budynki wielomieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, urzędy, szkoły, placówki kultury, kościoły, obiekty usługowe i handlowe. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany na starych fundamentach kamienicy zniszczonej po wybuchu Zamku podczas II wojny światowej. Budynek o 3 kondygnacjach naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym oraz 1 podziemnej. Front kamienicy przylega bezpośrednio do ul. Kazimierza Wielkiego. Zabudowa pierzejowa. Garaż Nr 3 położony jest na kondygnacji podziemnej, w piwnicy budynku wielomieszkaniowego, w zespole 8 garaży i stanowi segment środkowy. Wjazd do garażu od strony ul. Bóżniczej, utwardzony o nawierzchni betonowej. Powierzchnia użytkowa garażu wynosi 15,32 m2, wymiary: 3,12m x 4,93m. Ściany – murowane z cegły pełnej, Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, malowane farbą wapienną, strop – żelbetowy, posadzka – cementowa, zatarta na ostro, brama garażowa – drzwi metalowe pojedyncze, nieocieplone, rozwierane, instalacje – garaż wyposażony w instalacje elektryczną i wodociągową. Stan techniczny – średni, brama garażowa do remontu.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015), położony jest w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem B21MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 3  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi ― 20 200,00 zł. netto (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą

jeżeli złoży wniosek o jej nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami przed dniem 27 listopada 2019 roku.

Autor: Karolina Solecka
Dodano: 2019-10-16 13:53:33