Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej w obrębie 107, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

Nowy Sącz, dnia 20.09.2019r.

USŁUGI GEODEZYJNE Dariusz Habela
ul. Kosińskiego 2/26, 33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnień zawodowych: 13671
tel. 601536618, www.dariuszhabela.pl     
(wykonawca prac geodezyjnych)

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewidencyjnych nr: 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/2, 7/9, 8, 77/3, 171 w obrębie 107, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn.zm.), a także § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia GEO.6640.3762.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.10.2019 r. o godz.  900  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 171 w obrębie 107, jednostka ewidencyjna M. Nowy Sącz, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu z działkami sąsiadującymi nr: 1/1, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/2, 7/9, 8, 77/3 obręb 107, jednostka ewidencyjna M. Nowy Sącz.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Autor: mgr inż. Dariusz Habela
Dodano: 2019-09-20 14:57:15