Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej w obr. 121, m. Nowy Sącz

Nowy Sącz,  dnia 18.09.2019 r.

Kancelaria Geodezyjna „GEOSTAN”
ul. Polna 5 | 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-284-48-80 | REGON: 120058251
www.geostan.eu
e-mail: biuro@geostan.eu

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.X.2019r.  odbędą się czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 38/5, numer księgi wieczystej                   położonej
w obr. 121, m. Nowy Sącz.  Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic nastąpi o godz. 10 00. W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

mgr inż.Przemysław Stanek
geodeta uprawniony

Otrzymują : 
właściciele, użytkownicy wieczyści, władający działkami ewidencyjnymi o numerach : 38/5, 38/9, 38/6, 39, 35/3, 36/3 położonymi w obr. 121, m. Nowy Sącz.

 

Autor: mgr inż.Przemysław Stanek - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-09-18 15:20:30