Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej w obrębie 118, jedn. ewid. M. Nowy Sącz

Nowy Sącz, dnia 13.09.2019

USŁUGI GEODEZYJNE Dariusz Habela
ul. Kosińskiego 2/26, 33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnień zawodowych: 13671
tel. 601536618, www.dariuszhabela.pl   

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających na zasadach samoistnego posiadania działek ewidencyjnych nr: 35, 73/1, 74/1, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 101/1 w obrębie 118, jedn. ewid. M. Nowy Sącz.

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034), w związku z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn.zm.), a także § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.2004.268.2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia GEO.6640.6815.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.10.2019 r. o godz. 9:00  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 73/1 w obrębie 118, jednostka ewidencyjna M. Nowy Sącz, stanowiącej własność A.          z działkami sąsiadującymi nr: 35, 74/1, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 101/1 obręb 118, jednostka ewidencyjna M. Nowy Sącz.

POUCZENIE

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości. Udział w tych czynnościach leży w interesie zawiadomionego podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
W imieniu osób nieobecnych  mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Autor: mgr inż. Dariusz Habela - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-09-18 13:31:15