Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie 109, M. Nowy Sącz

Nowy Sącz, dnia 10.08.2019
MAPOGEUM   Maciej Węglowski-Król
ul.Teligi 31/1, 33-300 Nowy Sącz
tel.kom.   +48 502 728 458
http://www.mapogeum.pl | biuro@mapogeum.pl
(wykonawca prac geodezyjnych)

Do wiadomości: właścicieli, użytkowników wieczystych, władających na zasadach samoistnego posiadania oraz spadkobierców działek ewidencyjnych nr 392/2, 391/1, 394/17 położonych w obrębie ewidencyjnym 109, jedn. ewid. Miasto Nowy Sącz

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

 Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia GEO.6640.5815.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10.09.2019r. (wtorek) o godz.  16 00 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 109, jedn. ewid. M. Nowy Sącz, numerem działki: 392/1 obj.                     - z działkami sąsiednimi: 391/1, 392/2, 394/17 w obrębie 109, M. Nowy Sącz.

POUCZENIE:

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomościami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia przebiegu granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.

W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.

W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach ustalenia granic przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

(-) Maciej Węglowski-Król - geodeta uprawniony

Autor: Maciej Węglowski-Król - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-08-12 14:16:46