Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz, przeznaczonej do sprzedaży (ul. Gwardyjska)

WGN.RG.6840.1.5.2019.KS

06.08-26.08.2019r.

WYKAZ
nieruchomości gruntowej, stanowiącej przedmiot własności Miasta Nowy Sącz,
przeznaczonej do sprzedaży

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

  • z nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot prawa własności Miasta Nowy Sącz, objętej Księgą Wieczystą Nr                      , położonej przy ul. Gwardyjskiej w Nowym Sączu, działki gruntu o numerze ewidencyjnym 335/4 w obrębie 20 Miasta Nowego Sącza, o powierzchni 0,0558 ha.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta, na terenach o wiodącej funkcji usług i mieszkalnictwa przy ul. Gwardyjskiej, będącej boczną ul. Od ul. Lwowskiej – jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Działka ta oddalona jest od rynku miasta o ok. 500m.

Usytuowana jest w terenie o lekko pochyłej konfiguracji. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne i usługowe. Działka posiada nieregularny wydłużony kształt odwróconej litery „L”. Stanowi w części drogę gruntową o nawierzchni żwirowej, z małym parkingiem. Działka ta jest korzystnie położona w stosunku do sieci dróg i posiada dostęp do wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Posiada dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Otoczenie czyste i zadbane, lokalizacja korzystna ze względu na niewielką odległość od centrum miasta, a dodatkowym walorem jest fakt sąsiedztwa pobliskich kamienic, gdzie skupia się handel i usługi, głównie w ich częściach parterowych.

Przedmiotowy teren objęty jest planem miejscowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – „Nowy Sącz – 29 Śródmieście”, zatwierdzonym uchwałą Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza – “Nowy Sącz – 29 Śródmieście’’ (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 5651 z 1 października 2015), położony jest w terenie oznaczonym na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały symbolem C5U/M – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

Cena nieruchomości, ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 w związku z art. 150 ust. 5 i art. 156 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynosi ― 400 000,00 zł. (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie:

  • której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na ceną ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami przed dniem 17 września 2019 roku.
     

Autor: Karolina Solecka
Dodano: 2019-08-06 14:12:23