Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynności ustalenia granic (ul.Kolorowa i ul. Obłazy)

Pracownia Geodezyjna
RYSZARD CHECHELSKI
33-300 Nowy Sącz  ul.1Brygady 47
018 442 71 82 
607 47 71 82

Nowy Sącz 10.07.2019 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.) w związku z § 37 tego rozporządzenia

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.08.2019r. (czwartek) zostaną rozpoczęte czynności ustalenia granic w trybie ewidencyjnym działek nr 30, 31/4, 31/2, 29/4 i 21 położonych w obr. 53 m. Nowy Sącz oraz czynności ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej (ul. Kolorowa i ul. Obłazy) zgodnie z art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U Nr 133, poz.872 z późn. zm.):

o godzinie 10:00

  • działka nr 21 położona w obrębie 53, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 43/2 położoną w obrębie 53, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Kolorową, z działką nr 43/3 położoną w obrębie 53, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Obłazy i z działkami ewid. nr 43/1, 31/2, 29/4, 22/1 położonymi w obrębie 53, m. Nowy Sącz.
  • działka nr 31/2 położona w obrębie 53, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 43/2 położoną w obrębie 53, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Kolorową i z działkami ewid. nr 21, 29/4 położonymi w obrębie 53, m. Nowy Sącz.

o godzinie 11:00

  • działka nr 31/4 położona w obrębie 53, miasto Nowy Sącz - z działką ewid. nr 43/2 położoną w obrębie 53, miasto Nowy Sącz, stanowiącą ul. Kolorową i z działkami ewid. nr 30, 31/2 położonymi w obrębie 53, m. Nowy Sącz i z działką ewid. nr 22/6 położoną w obr. Kunów gm. Chełmiec.
  • działka nr 30 położona w obrębie 53, miasto Nowy Sącz - z działkami ewid. nr 31/4, 29/5 położoną w obrębie 53, m. Nowy Sącz.

W związku z powyższym należy zgłosić się do osobistego uczestnictwa z równoczesnym przedstawieniem wszelkich posiadanych dowodów dotyczących własności wymienionych działek, dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia pełnomocnika reprezentującego właściciela.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem przebiegu granic - §38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393 ze zm.)

W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (ulewny deszcz) zostanie wyznaczony kolejny termin rozprawy na gruncie o którym zainteresowani zostaną zawiadomieni.

mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI 
Geodeta uprawniony upr. nr 1058
                                     

Do wiadomości:

  • Właściciele i władający działki ewidencyjnej nr 43/2 położonej w obr. 53 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Kolorową i działki ewidencyjnej nr 43/3 położonej w obr. 53 m. Nowy Sącz, stanowiącej ul. Obłazy .
  • Właściciele i władający działek ewidencyjnych nr 21, 22/1, 29/4, 29/5, 31/4, 30, 31/2, 43/1 położonych w obr. 53 m. Nowy Sącz
  • Właściciele i władający działki ewidencyjnych nr 22/6 położonej w obr.

Autor: mgr inż. RYSZARD CHECHELSKI Geodeta uprawniony upr. nr 1058
Dodano: 2019-07-12 14:30:52