Niedziela, 20 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Bogna, Bożena, Florentyna


Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym 120

Nowy Sącz, dnia 8.07.2019

MAPOGEUM   Maciej Węglowski-Król
ul.Teligi 31/1, 33-300 Nowy Sącz
tel.kom.   +48 502 728 458
http://www.mapogeum.pl | biuro@mapogeum.pl

Do wiadomości: właścicieli, użytkowników wieczystych, władających na zasadach samoistnego posiadania oraz spadkobierców działek ewidencyjnych nr 115, 120/2, 120/3, 121, 141/3, 141/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 120, jedn. ewid. Miasto Nowy Sącz

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu - identyfikator zgłoszenia GEO.6640.4183.2019, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.08.2019r. (wtorek) o godz.  14 30 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 120, jedn. ewid. M. Nowy Sącz, numerem działki: 120/3 obj. KW               - z działkami sąsiednimi: 115, 120/2, 121, 141/3, 141/4 w obrębie 120, M. Nowy Sącz.
 

POUCZENIE:

Zawiadomieni właściciele (władający) nieruchomościami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności ustalenia przebiegu granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.

W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty – uczestnikami postępowania są wszystkie strony mające tytuł prawny do nieruchomości.

W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach ustalenia granic przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Maciej Węglowski-Król - geodeta uprawniony

Autor: Maciej Węglowski-Król - geodeta uprawniony
Dodano: 2019-07-12 11:31:34