Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic (obr. 116 m. Nowy Sącz )

Nowy Sącz, dnia 11.07.2019r. 

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne                                                         
mgr inż. Walerian Kościsz                                                                  
33-300 Nowy Sącz ul. Szkolna 22/4
Tel. 608398009

Pełnomocnik
mgr inż. Kościsz Tomasz geodeta uprawniony
Nr upr. zawod. 15942
koscisz.tomasz@wp.pl

Dotyczy: właścicieli, użytkowników wieczystych , władających działek ewidencyjnych nr: 225/14, 226/9, 226/10, 226/19, 226/23, 226/24  położonych w obrębie ewidencyjnym 116  m Nowy Sącz ul B. Prusa

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 tj) , w związku z art. 32 ust.1-4 i art 11 ustawy z 17 maja 1989r.,- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r poz 2101 tj z późn. zm) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Sączu z dnia 16.04.2019 r , identyfikator zgłoszenia: GEO 6640.3536.2016

zawiadamia się, że

 w dniu 12.08.2019r. o godz.10.00 w obr. 116 m. Nowy Sącz dz 226/9 zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką  226/9 a działką 225/14, 226/10, 226/19, 226/23, 226/24,

Wobec powyższego prosi się o stawiennictwo na terenie własnej działki przy granicy z działką przedmiotową  tj. 226/9.

W interesie Pana ( Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Informacja: W toku czynności ustalenia granic nieruchomości sporządza się protokół . Wezwani właściciele winni stawić się w oznaczonym terminie na gruncie z dokumentami stwierdzającymi ich tożsamość (dow. osobisty, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –  pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie zostanie dołączony do akt) oraz ze wszystkimi dokumentami jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich nieruchomości (mapy, odpisy z ksiąg wieczystych, akty własności ziemi, postanowienia sądowe np. postanowienia spadkowe i.t.p.)

Nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału w ww. czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

mgr inż. Kościsz Tomasz geodeta uprawniony

Autor: mgr inż. Kościsz Tomasz geodeta uprawniony
Dodano: 2019-07-11 15:13:26