Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Gospodarka mieniem

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (ul. Daszyńskiego)

WYKAZ
nieruchomości  stanowiących  własność  Miasta  Nowy  Sącz  przeznaczonych  do sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym

Prezydent Miasta Nowego Sącza, działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.  poz.2204 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta Nowy Sącz, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym :

Z nieruchomości KW Nr          obejmującej zabudowaną budynkiem  wielorodzinnym działkę gruntu o numerze ewidencyjnym  113/9 w obrębie 90 o powierzchni 0,0658 ha, położonej w Nowym Sączu przy ulicy  Daszyńskiego 1 :    

  • Lokal mieszkalny nr 23 w klatce schodowej „B” o powierzchni użytkowej 68,64 m², usytuowany na pierwszym piętrze budynku, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, schowka i łazienki  wraz z pomieszczeniem przynależnym – dwiema piwnicami o łącznej powierzchni użytkowej  9,14 m²  oraz  udział wynoszący 376/10000 części w nieruchomości wspólnej.   

Cena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 376/10000 części, ustalona na podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi:  242 290,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt 00/100).

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowego Sącza Uchwała Nr XLIV/431/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 września 2017 roku przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 2U/M  - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej.  

Sprzedaży dokonuje się w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.).

 

Zgodnie z  art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości  pozbawionym prawa własności tej     nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed dniem 20 sierpnia 2019 r.
     

 

Autor: Ewa Tokarz
Dodano: 2019-07-08 15:28:59